Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky, Miele Center Prešov

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Obchodné podmienky (ďalej len „OP“) upravujú vzťahy pri dodávkach Tovaru Predávajúcim Kupujúcemu na základe objednávok Kupujúceho urobených prostredníctvom webového rozhrania prevádzkovaného na internetových stránkach mielecenterpresov.sk.

1.2 Tieto OP upravujú a platia pre všetky dodávky Tovaru, ktorý je Predávajúcim dodávaný Kupujúcemu na základe Zmluvy, pokiaľ nie je v konkrétnej zmluve výslovne a v písomnej forme uvedené inak.

1.3 Kupujúci uznáva tieto OP ako záväzné a berie na vedomie, že sú tieto OP neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim a Kupujúcim a platia v plnom rozsahu, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci písomne nedohodnú na niektorých podmienkach inak. V takom prípade má odlišné dojednanie Zmluvy prednosť pred týmito OP.

1.4 Tieto OP sú platné od 25. 5. 2018. Predávajúci je oprávnený tieto OP jednostranne zmeniť či zrušiť. Zmenenými OP sa riadia právne vzťahy uzatvorené po dni účinnosti zmenených OP.

1.5 Vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia slovenským právnym poriadkom, pričom práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených medzi Predávajúcim a Kupujúcimi - spotrebiteľmi sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a súvisiacimi právnymi predpismi a práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených medzi Predávajúcim a Kupujúcimi – podnikateľmi sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

2. Vymedzenie pojmov

2.1 „Predávajúcim“ sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie spoločnosť DESIGNO HAUSTECHNIK s.r.o., so sídlom Mirka Nešpora 21, 080 01 Prešov, IČO: 45 575 827, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov., oddiel: Sro, vložka č.: Vložka číslo: 23139/P.

2.2 „Kupujúcim – spotrebiteľom“ sa pre účely týchto OP rozumie každá fyzická osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania uzatvára s Predávajúcim Zmluvu.

2.3 „Kupujúcim - podnikateľom“ sa pre účely týchto OP rozumie podnikateľ, ktorý s Predávajúcim uzatvára Zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

2.4 „Zmluvou“ sa pre účely týchto OP rozumie kúpna alebo iná zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim - spotrebiteľom / Kupujúcim - podnikateľom prostredníctvom webového rozhrania prevádzkovaného na internetových stránkach mielecenterpresov.sk.

2.5 „Tovarom“ sa pre účely týchto OP rozumie všetok sortiment ponúkaný Predávajúcim na kúpu na internetových stránkach mielecenterpresov.sk.

2.6 „Kúpnou cenou“ sa pre účely týchto OP rozumie cena Tovaru vrátane všetkých daní a poplatkov.

2.7 „E-shopom“ sa pre účely týchto OP rozumie internetový obchod Predávajúceho dostupný na internetových stránkach mielecenterpresov.sk.

3. Oznámenie pred uzavretím zmluvy

3.1 Náklady na prostriedky komunikácie na diaľku si hradí Kupujúci - spotrebiteľ / Kupujúci - podnikateľ (spoločne ďalej len ako „Kupujúci“) sám a tieto sa nelíšia od základnej sadzby (v prípade internetového aj telefonického pripojenia podľa podmienok operátora Kupujúceho, Predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky).

3.2 Všetka prezentácia Tovaru umiestnená na internetových stránkach E-shopu má informatívny charakter a Predávajúci nie je povinný uzatvoriť Zmluvu ohľadom tohto Tovaru.

3.3 Internetové stránky E-shopu obsahujú informácie o Tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého Tovaru, ktoré sú s výnimkou zjavnej chyby záväzné. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie Tovaru a nákladov spojených s platbou na dobierku. Cena Tovaru zostáva v platnosti po dobu, po ktorú je zobrazovaná na internetových stránkach E-shopu. Internetové stránky E-shopu obsahujú aj informácie o nákladoch na doručenie Tovaru, ktoré sú účtované nad rámec ceny Tovaru.

3.4 Grafické znázornenie Tovaru má iba informatívny a ilustratívny charakter a nemusí zodpovedať skutočnej podobe veci.

3.5 V rámci predaja Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúci neuzatvára zmluvy, ktorých predmetom je  opakované plnenie ani zmluvy na dobu neurčitú.

3.6 Predávajúci uzatvorené Zmluvy ukladá a eviduje iba v elektronickej podobe vo forme potvrdenia, ktoré je Kupujúcemu zaslané ako potvrdenie Objednávky. Takto uložené Zmluvy nie sú Kupujúcemu prístupné.

3.7 V prípade, že sa Kupujúci domnieva, že jeho práva boli postupom Predávajúceho porušené, môže sa v záujme mimosúdneho riešenia sporu so svojou sťažnosťou obrátiť na Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej adresy info@mielecenterpresov.sk. Kupujúci - spotrebiteľ je tiež oprávnený obrátiť sa na štátny orgán mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia v Prešove, so sídlom Obrancov mieru 4675/6, 080 01 Prešov, alebo ktorýkoľvek jej oblastný inšpektorát. Slovenská obchodná inšpekcia je zároveň orgánom štátnej správy, ktorý kontroluje a vykonáva dozor nad právnickými a fyzickými osobami predávajúcimi alebo dodávajúcimi výrobky a tovar na vnútorný trh, poskytujúcimi služby alebo vyvíjajúcimi inú podobnú činnosť na vnútornom trhu, poskytujúcimi spotrebiteľský úver alebo prevádzkujúcimi trhovisko (tržnica), pokiaľ podľa osobitných právnych predpisov nevykonáva tento dozor iný správny úrad. Všetky informácie týkajúce sa riešenia spotrebiteľských sporov prostredníctvom Slovenskej obchodnej inšpekcie sú dostupné na jej internetovej stránke www.soi.sk.

3.8 V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 524/2013 z 21. 5. 2013, je Kupujúci - spotrebiteľ oprávnený využiť na riešenie svojho sporu s Predávajúcim platformu Európskej Komisie pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na internetových stránkach http://esc-sr.sk/. Kontaktným miestom je Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15 Bratislava 212 Slovenská republika Tel.:+421 905 528 477 e-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu.

4. Uzatvorenie Zmluvy

4.1 Objednávky tovaru Kupujúci uskutočňuje prostredníctvom E-shopu tak, že zo zoznamu ponúkaného Tovaru vloží ním vybraný Tovar do nákupného košíka a podľa jednotlivých krokov uvedených na internetových stránkach mielecenterpresov.sk v rámci objednávkového formulára zadá požadované údaje a Tovar záväzne objedná. V Objednávke Kupujúci špecifikuje adresu dodania a všetky fakturačné a kontaktné údaje, vrátane e-mailovej adresy a telefónneho čísla. Kupujúci tiež vyjadrí súhlas s aktuálnym znením OP Predávajúceho. Pred odoslaním Objednávky je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky vložil. Kupujúci má tiež možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do Objednávky. Kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“ je Objednávka odoslaná na spracovanie Predávajúcemu, pričom po tomto okamihu už nie je možné v Objednávke čokoľvek meniť či dopĺňať. Objednávka Kupujúceho sa považuje za platnú, ak obsahuje všetky predpísané údaje tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári. Údaje uvedené Kupujúcim v Objednávke považuje Predávajúci za správne a pravdivé.

4.2 Kupujúci odoslaním Objednávky výslovne vyhlasuje, že na neho nebol vyhlásený úpadok ani nebolo proti nemu začalo konkurzné konanie, ani že si nie je vedomý toho, že by mal záväzky takého rozsahu, že by mu hrozilo začatie insolvenčného konania. Pre prípad, že Kupujúci po uzavretí zmluvy zistí, že by proti nemu mohlo začať konkurzné konanie, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Predávajúcemu. Kupujúci týmto výslovne udeľuje súhlas Predávajúcemu, že má v takom prípade právo odstúpiť od Zmluvy. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho na prípadnú náhradu škody.

4.3 Potom, čo bude Objednávka Kupujúceho so všetkými náležitosťami odoslaná podľa ustanovení článku 4.1. týchto OP Predávajúcemu, zašle Kupujúcemu formou elektronickej komunikácie na ním uvedenú e-mailovú adresu potvrdenie Objednávky (ďalej len „Potvrdenie objednávky“). Na prijatie Objednávky, a teda k uzavretiu Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, dochádza doručením tohto Potvrdenia objednávky Kupujúcemu. Jediným jazykom, v ktorom možno zmluvu uzatvoriť, je slovenský jazyk. V prípade, že Tovar nebude skladom, bude Kupujúci informovaný o termíne dodania.

4.4 Ak sa Predávajúcemu nepodarí doručiť Kupujúcemu Potvrdenie objednávky spôsobom uvedeným v článku 4.3. týchto OP, je oprávnený Objednávku bez náhrady zrušiť. O zrušení Objednávky nie je Predávajúci povinný Kupujúceho informovať.

4.5 Pre vylúčenie pochybností platí, že Zmluva nie je uzavretá, pokiaľ Objednávka nie je Predávajúcim prijatá alebo je prijatá s výhradou. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzavrieť Zmluvu s Kupujúcim, a to najmä, ak ide o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila kúpnu zmluvu alebo tieto OP alebo o osobu, ktorá je v omeškaní s úhradou splatných dlhov voči Predávajúcemu.

4.6 Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť Objednávku alebo jej časť pred uzavretím Zmluvy v prípade, že sa Tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa Tovaru. V prípade, že Kupujúci už zaplatil časť alebo celú Kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu, a k uzavretiu Zmluvy nedôjde.

4.7 Po doručení Potvrdenia objednávky Predávajúcim Kupujúcemu nie je Kupujúci oprávnený Objednávku jednostranne zrušiť a uzatvorenú Zmluvu možno meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Kupujúci je povinný v stanovenom termíne od Predávajúceho objednaný Tovar prevziať a súčasne v stanovenom termíne uhradiť za dodaný Tovar dohodnutú Kúpnu cenu.

4.8 Predávajúci si ďalej vyhradzuje právo Objednávku nepotvrdiť či od uzatvorenej Zmluvy odstúpiť v prípade, že objednaný Tovar bol v E-shope ponúkaný za cenu zjavne neprimeranú, uverejnenú v dôsledku chyby interného informačného systému. Za zjavne neprimeranú cenu Tovaru sa pre účely týchto OP považuje cena, ktorej výška nedosahuje aspoň 80 % obvyklej výrobcom odporúčanej predajnej ceny.

4.9 Plnenie, ktoré je spolu s objednaným Tovarom Kupujúcemu poskytnuté Predávajúcim v rámci Objednávky bezplatne, je v zmysle Občianskeho zákonníka považované za dar (ďalej len „Dar“). Ani v prípade, že je Dar poskytnutý Kupujúcemu - spotrebiteľovi, nepodlieha ustanoveniam Občianskeho zákonníka upravujúcim špecifické práva spotrebiteľa. Darovacia zmluva je uzavretá s rozväzovaciu podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva Kupujúceho - spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy v lehote 14 dní (pozri. čl. 7 týchto OP), darovacia zmluva stráca účinnosť a Kupujúci - spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným Tovarom vrátiť aj Predávajúcim poskytnutý Dar.

5. Kúpna cena a platobné podmienky

5.1 Na základe špecifikácie Tovaru v Objednávke je systémom E-shopu po kliknutí na tlačidlo „Aktualizovať košík“ vypočítaná výsledná Kúpna cena.

5.2 Kúpnu cenu môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

- v hotovosti na dobierku v mieste určenom Kupujúcim v Objednávke, za platbu týmto spôsobom sú Predávajúcim účtované Kupujúcemu náklady Predávajúceho spojené s dobierkou, ktorých výška je uvedená v objednávkovom formulári;

- bezhotovostne platobnou kartou;

- bankovým prevodom - platba vopred na zálohovú faktúru.

5.3 Predávajúci nepožaduje od Kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho požadovať zábezpeku podľa čl. 5., ods. 5.6. týchto OP.

5.4 V prípade platby na dobierku je Kúpna cena splatná pri prevzatí Tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je Kúpna cena splatná do troch (3) dní od uzavretia Zmluvy; pri omeškaní s úhradou Kúpnej ceny je Predávajúci oprávnený od príslušnej Kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.5 Kúpna cena je uhradená okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho alebo dňom uhradenia dobierky Kupujúcim.

5.6 Ak získa Predávajúci po uzavretí Zmluvy poznatky o podstatnom zhoršení finančných pomerov Kupujúceho, ktoré môžu ohroziť jeho nárok na úhradu Kúpnej ceny, môže Predávajúci až do doby svojho plnenia požadovať poskytnutie vhodnej záruky v lehote na tento účel písomne stanovenej a poskytnutej Predávajúcim Kupujúcemu alebo môže Predávajúci požadovať od Kupujúceho úhradu Kúpnej ceny splatnú pred dodaním Tovaru. Ak Kupujúci nesplní oprávnenú žiadosť Predávajúceho vôbec, riadne alebo včas, môže Predávajúci bez ďalšieho odstúpiť od Zmluvy a/alebo požadovať náhradu škody. Kupujúci nemá v takom prípade nárok na náhradu škody.

5.7 Započítania oproti splatným pohľadávkam Predávajúceho sú dovolené len v prípade pohľadávok Kupujúceho, ktoré sú priznané právoplatným a vykonateľným rozhodnutím všeobecného alebo rozhodcovského súdu alebo rozhodcu. 

6. Dodanie Tovaru

6.1 Predávajúci zabezpečuje dodanie Tovaru prostredníctvom zmluvnej prepravnej spoločnosti za jednotnú cenu podľa aktuálneho platného cenníka Predávajúcim zvoleného prepravcu. Cena dopravy je Kupujúcemu vždy zobrazená v sekcii „Nákupný košík“ po tom, čo je do neho Tovar Zákazníkom vložený. Predávajúci zabezpečuje dodanie Tovaru Kupujúcemu len na adresy nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky. Štandardná dodacia lehota Tovaru je 5 (slovom: päť) pracovných dní odo dňa uzavretia Zmluvy.

6.2 Tovar je Kupujúcemu - podnikateľovi odovzdaný okamihom jeho odovzdania prvému dopravcovi na prepravu. Odovzdaním Tovaru prvému dopravcovi na Kupujúceho - podnikateľa prechádza nebezpečenstvo škody na veci.

6.3 Kupujúcemu - spotrebiteľovi je Tovar Predávajúcim odovzdaný jeho skutočným odovzdaním dopravcom a nebezpečenstvo škody na veci na Kupujúceho - spotrebiteľa prechádza prevzatím veci. To neplatí v prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ na základe dohody s Predávajúcim zvolí iného, než Predávajúcim ponúkaného dopravcu. V takom prípade sa prechod nebezpečenstva na veci a okamih odovzdania Tovaru riadi ustanovením čl. 6, ods. 6.2. týchto OP aj pre Kupujúceho - spotrebiteľa.

6.4 Predávajúci je oprávnený vykonávať čiastkové dodávky Tovaru a Kupujúci je povinný tieto čiastkové dodávky prijať.

6.5 Pri prevzatí Tovaru od dopravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov Tovaru, ako aj počet balíkov a neporušenosť pásky podľa priloženého prepravného listu a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne dopravcovi oznámiť a urobiť o nich s dopravcom zápis. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nie je Kupujúci povinný zásielku od dopravcu prevziať. V takom prípade je Kupujúci povinný o dôvodoch odmietnutia urobiť s dopravcom záznam a ak je to možné, urobiť fotografie porušenej zásielky. Kupujúci je taktiež povinný oznámiť Predávajúcemu poškodenie či iné chyby Tovaru pri doručení bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, inak stratí nárok na uplatnenie práva z chybného plnenia.

6.6 Ak Kupujúci neprevezme podľa Zmluvy pripravený Tovar na zmluvne dohodnutom mieste a v zmluvne dohodnutom čase, je so splnením svojho záväzku prevziať Tovar v omeškaní. Predávajúci je oprávnený od Kupujúceho požadovať splnenie Zmluvy alebo Kupujúcemu stanoviť primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie Tovaru a po jej márnom uplynutí od Zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia Predávajúceho od Zmluvy z dôvodu porušenia povinností Kupujúceho je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu do 1 týždňa od písomnej výzvy zmluvnú pokutu, ktorá sa skladá z nákladov Predávajúceho vynaložených na realizáciu zákazky a 10 % z ceny zákazky s DPH ako náhrady za obvyklý ušlý zisk Predávajúceho. Právo Predávajúceho na náhradu škody tým nie je dotknuté. Zmluvná pokuta sa do výšky škody nezapočítava. Predávajúcemu ďalej vzniká právo Tovar uskladniť alebo zabezpečiť jeho uskladnenie prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Kupujúceho. Ak vzniknú Predávajúcemu z tohto titulu aj ďalšie náklady či škody, zaväzuje sa Kupujúci tieto ďalšie náklady či škody na výzvu Predávajúceho uhradiť.

6.7 Vlastnícke právo k Tovaru, ktorý je predmetom Zmluvy, prechádza na Kupujúceho až okamihom zaplatenia jeho úplnej Kúpnej ceny podľa Zmluvy a prevzatím Tovaru Kupujúcim.

7. Právo Kupujúceho – spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy

7.1 Kupujúci - spotrebiteľ má v súlade s § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo v lehote 14 (slovom: štrnástich) dní od Zmluvy odstúpiť. Lehota podľa predchádzajúcej vety plynie odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim - spotrebiteľom a u Tovaru, ktorý je dodaný v niekoľkých častiach odo dňa prevzatia poslednej dodávky časti Tovaru. Lehota na odstúpenie od Zmluvy je zachovaná, ak je odstúpenie od Zmluvy zaslané Kupujúcim - spotrebiteľom Predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty.

7.2 Pri uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy je Kupujúci - spotrebiteľ o svojom odstúpení od Zmluvy povinný informovať Predávajúceho na adrese DESIGNO HAUSTECHNIK s.r.o., IČO: 45 575 827, so sídlom Mirka Nešpora 21, 080 01 Prešov alebo e-mailom na: info@mielecenterpresov.sk formou jednostranného právneho úkonu.

7.3 V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ využije svoje právo od Zmluvy odstúpiť, je Predávajúci povinný mu najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy vrátiť všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie Tovaru, ktorý od neho prijal. Predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu - spotrebiteľovi skôr, než bude Tovar Predávajúcemu vrátený, prípadne skôr, než Kupujúci - spotrebiteľ preukáže, že Tovar Predávajúcemu odoslal.

7.4 Ak Kupujúci - spotrebiteľ neurčí inak, vráti mu Predávajúci prijaté peňažné prostriedky rovnakým spôsobom, akým ich od Kupujúceho - spotrebiteľa prijal. V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ hradil Kúpnu cenu dobierkou, budú mu peňažné prostriedky vrátené podľa jeho výberu buď odoslaním peňazí poštovou poukážkou na jeho adresu alebo prevodom na bankový účet. V prípade, že pri odstúpení od Zmluvy Kupujúci - spotrebiteľ neuvedie spôsob, akým požaduje vrátiť uhradené peňažné prostriedky, platí, že zvolil možnosť vrátenia poštovou poukážkou. 

7.5 Náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci - spotrebiteľ. V prípade, že vzhľadom na svoju povahu nemôže byť Tovar vrátený Predávajúcemu poštou, zabezpečí vrátenie Tovaru na  náklady Kupujúceho - spotrebiteľa Predávajúci, a to za cenu podľa aktuálneho platného cenníka dostupného na internetových stránkach E-shopu Predávajúceho.

7.6 Kupujúci - spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto Tovarom inak, ako je potrebné na oboznámenie sa s jeho povahou, vlastnosťami a funkčnosťou. Aby sa Kupujúci - spotrebiteľ oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou Tovaru, mal by s ním nakladať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu bol umožnený pri kúpe Tovaru v obchode. V prípade zníženia hodnoty Tovaru jeho používaním vo väčšom rozsahu, než je uvedené v predchádzajúcej vete, je Predávajúci oprávnený uplatniť voči Kupujúcemu - spotrebiteľovi kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného Tovaru, najmä vtedy, ak k takému zníženiu hodnoty dôjde poškodením Tovaru alebo vrátením Tovaru v nekompletnom stave. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne započítať túto kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného Tovaru na vrátenú Kúpnu cenu.

7.7 V prípade odstúpenia Kupujúceho - spotrebiteľa od Zmluvy nesie po dobu od prevzatia Tovaru od dopravcu do doby, než bude Tovar prevzatý Predávajúcim späť, nebezpečenstvo škody na Tovare Kupujúci – spotrebiteľ.

7.8 V prípade, že bol Kupujúcemu - spotrebiteľovi spolu s Tovarom poskytnutý Predávajúcim tiež Dar, je Kupujúci - spotrebiteľ povinný v prípade odstúpenia od Zmluvy podľa tohto článku OP vrátiť tento Dar spolu s Tovarom, ohľadom ktorého od Zmluvy odstúpil. Ak Dar nebude vrátený späť, bude sa jeho hodnota chápať ako bezdôvodné obohatenie Kupujúceho - spotrebiteľa. Ak nie je vydanie Daru možné, má Predávajúci právo na peňažnú náhradu Ceny Daru v obvyklej výške.

7.9 Kupujúci – spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy

 • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od odchýlok finančného trhu nezávisle od vôle podnikateľa a ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od Zmluvy,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania Kupujúceho - spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
 • o dodávke tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných ako vyžiadaných opráv či dodania iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
 • o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
 • o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
 • o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,
 • uzatvorenej na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby, alebo
 • o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

8. Práva z vadného plnenia

8.1 Predávajúci plní vadne v prípade, že Tovar nie je Kupujúcemu odovzdaný v množstve, akosti a vyhotovení dohodnutom v Zmluve (ďalej len „Vada Tovaru“). Za Vadu Tovaru sa považuje tiež plnenie inej veci a chyby v dokladoch.

8.2 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia Tovaru:

a) má Tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak takáto dohoda chýba, má také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu Tovaru a na základe nimi vykonávanej reklamy,

b) sa Tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie Predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu bežne používa,

c) Tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením zmluvnej vzorke alebo predlohe, ak boli akosť alebo vyhotovenie určené podľa zmluvnej vzorky alebo predlohy,

d) je Tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

e) Tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

8.3 Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na Tovare v čase 24 (slovom: dvadsiatich štyroch) mesiacov od jeho prevzatia; táto lehota sa neuplatní:

a) pri Tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,

b) na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním,

c) v prípade používaného Tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar mal pri prevzatí Kupujúcim, alebo

d) ak to vyplýva z povahy Tovaru.

V prípade kúpy použitého Tovaru je Kupujúci - spotrebiteľ oprávnený uplatniť právo z vady Tovaru v čase 12 (slovom: dvanásť) mesiacov odo dňa jeho prevzatia. 

8.4 V prípade Kupujúceho - spotrebiteľa sa má za to, že ak sa prejaví Vada Tovaru v priebehu prvých 6 (slovami: šiestich) mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru, bol Tovar vadný už pri prevzatí Kupujúcim – spotrebiteľom, ak to neodporuje povahe veci alebo ak Predávajúci nepreukáže opak.

8.5 Kupujúci - podnikateľ je oprávnený vytknúť Vadu Tovaru Predávajúcemu v lehote 6 (slovami: šiestich) mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru.

8.6 Podmienky uplatnenia nároku z Vád Tovaru a postup pre uplatnenie reklamácie upravuje Reklamačný poriadok, ktorý je dostupný tu.

9. Záruka za akosť

9.1 Predávajúci sa zaväzuje, že ním predávaný Tovar bude spôsobilý na použitie a zachová si svoje obvyklé vlastnosti, a to po dobu 24 (slovom: dvadsiatich štyroch) mesiacov v prípade, že je Tovar zakúpený Kupujúcim - spotrebiteľom, a po dobu 12 (slovom: dvanástich ) mesiacov v prípade, že je Tovar zakúpený Kupujúcim - podnikateľom (ďalej len „Záruka za akosť“).

9.2 Záručná doba uvedená v čl. 9., ods. 9.1. týchto OP začína plynúť odo dňa dodania Tovaru Kupujúcemu. Ak má Tovar uviesť do prevádzky subjekt odlišný od Predávajúceho, beží záručná doba až odo dňa uvedenia Tovaru do prevádzky, ak Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia Tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

9.3 Podmienky Záruky za akosť a postup pre uplatnenie reklamácie upravuje Reklamačný poriadok, ktorý je dostupný tu. Podmienky predĺženej záruky za akosť sú upravené v dokumente „Podmienky platnosti a používania Miele Servis Certifikátu“, ktoré sú dostupné tu.

10. Ostatné

10.1 Premlčacia lehota pri Kupujúcom – podnikateľovi je 4 roky a pri Kupujúcom – spotrebiteľovi je 3 roky.

10.2 Kupujúci nie je oprávnený bez písomného súhlasu Predávajúceho postúpiť svoje práva a povinnosti zo Zmluvy na tretiu osobu.

10.3 Strany sa môžu odchýliť od týchto OP iba na základe písomnej, vzájomne odsúhlasenej zmeny podpísanej oboma stranami.

10.4 Nevymáhateľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia týchto OP alebo Zmluvy neovplyvní vymáhateľnosť alebo platnosť ostatných ustanovení týchto OP alebo Zmluvy. V prípade, že akékoľvek ustanovenie by malo z akéhokoľvek dôvodu stratiť platnosť (najmä z dôvodu rozporu s aplikovateľnými zákonmi a ostatnými právnymi normami), vykonajú zmluvné strany konzultácie a dohodnú sa na právne prijateľnom spôsobe uskutočnenia zámerov obsiahnutých v takej časti Zmluvy, ktorá stratila platnosť.

10.5 Kupujúci berie na vedomie, že zásady spracúvania osobných údajov Predávajúceho sú obsiahnuté v osobitnom dokumente Zásady spracúvania osobných údajov umiestnenom na webovej stránke Predávajúceho tu.

10.6 Aktuálne kontaktné údaje Predávajúceho sú uvedené na webovej stránke Predávajúceho https://eshop.mielecenterpresov.sk/kontaktny-formular

V Prešove dňa 10.4.2019

Záručné podmienky a reklamačný poriadok

Záručné podmienky a reklamačný poriadok, Miele Center Prešov

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Záručné podmienky a reklamačný poriadok (ďalej len „Reklamačný poriadok“) upravujú spoločné pravidlá a podmienky pre uplatnenie nárokov Zákazníka zo zodpovednosti Predávajúceho za vady Tovaru a nárokov Zákazníka zo záruky za akosť Tovaru, ktorú Predávajúci poskytuje (ďalej len „Reklamácia“).

1.2 Týmto Reklamačným poriadkom sa riadia všetky Reklamácie Tovaru, ktorý bol zakúpený výhradne u Predávajúceho na území Slovenskej republiky v jeho predajni, prostredníctvom E-shopu, či na základe ponuky navrhnutej mimo priestorov určených na podnikanie Predávajúceho, a ďalej Cudzie reklamácie výrobkov značky Miele nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, ktoré boli zakúpené u autorizovaného distribútora v Slovenskej republike, či v niektorom z členských štátov Európskej únie, Nórska či Švajčiarska a Predávajúci Reklamáciu na základe dohody s vlastníkom výrobku podľa § 625 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“) prijal na vybavenie.

1.3 Zákazník uznáva tento Reklamačný poriadok za záväzný a berie na vedomie, že je neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim a Zákazníkom a platí v plnom rozsahu, ibaže sa Predávajúci a Zákazník písomne ​​dohodnú na niektorých podmienkach inak. V takom prípade má odlišné znenie Zmluvy pred týmto Reklamačným poriadkom prednosť.

1.4 Tento Reklamačný poriadok je platný od 1. 9. 2018. Predávajúci je oprávnený tento Reklamačný poriadok jednostranne zmeniť či zrušiť. Zmeneným reklamačným poriadkom sa riadia právne vzťahy uzatvorené po dni účinnosti zmeneného Reklamačného poriadku.

1.5 Právne otázky ktoré nie sú upravené týmto Reklamačným poriadkom, ani Zmluvou, sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka a v prípade Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, tiež zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“).

2. Vymedzenie pojmov

2.1 „Predávajúcim“ sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie spoločnosť Miele Center Prešov, so sídlom Plynárenská 1, Bratislava 821 09, IČO: 35 872 161, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 30292/B.

2.2 „Zákazníkom“ sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie každá osoba, a to fyzická, ako aj právnická, ktorá si u Predávajúceho na území Slovenskej republiky zakúpila Tovar, ktorý je predmetom Reklamácie (ďalej len „Tovar“).

2.3 „Zmluvou“ sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie kúpna alebo iná zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Zákazníkom, na základe ktorej bol Predávajúcim Zákazníkovi dodaný Tovar.

2.4 „Vadou“ sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie akýkoľvek nedostatok Tovaru v množstve, akosti a vyhotovení dohodnutom v Zmluve, ktorý Zákazník Predávajúcemu vytýka. Za Vadu Tovaru sa považuje tiež plnenie inej veci a chyby v dokladoch.

2.5 „Kúpnou cenou“ sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie cena Predmetu reklamácie, vrátane všetkých daní a poplatkov.

2.6 „E-shopom“ sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie internetový obchod dostupný pre Predávajúceho na internetových stránkach mielecenterpresov.sk.

2.7 „Cudzou reklamáciou“ sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie Predávajúcim prijatá reklamácia výrobku značky Miele, zakúpeného u iného autorizovaného distribútora Predávajúceho, než je Predávajúci, a to na území Slovenskej republiky, ako aj v jednom z členských štátov Európskej únie, Nórsku, či Švajčiarsku (ďalej len „Distribútor“).

3. Uplatnenie Reklamácie

3.1 Zákazník je povinný uplatniť Reklamáciu u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po zistení Závady, a to na telefónnej linke: 051/7495041. Zákazník je povinný oznámiť Predávajúcemu všetky relevantné údaje týkajúce sa ním zistenej Vady a jej popis tak, aby mohla byť Reklamácia posúdená pracovníkom Predávajúceho.

3.2 Zjavné Vady musia byť Zákazníkom oznámené najneskôr do 5 (slovom: piatich) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru. Na neskoršie oznámenie zjavných Vád Tovaru Predávajúci nebude prihliadať.

3.3 Predávajúci vyšle na Zákazníkom oznámenú adresu technika, ktorý Tovar skontroluje, stanoví príčinu Vady a v prípade, že zistí, že sa jedná o Vadu, ktorú možno odstrániť v rámci Reklamácie, túto Vadu bezplatne odstráni. V prípade, že Vadu nie je možné odstrániť bezprostredne pri jej zistení technikom, bude Zákazník telefonicky informovaný o termíne odstránenia Vady ihneď po tom, keď bude tento Predávajúcim stanovený. Technik Predávajúceho je povinný o kontrole Tovaru spísať so Zákazníkom servisný výkaz, v ktorom bude uvedený dátum uplatnenia Reklamácie u Predávajúceho, čo je obsahom Reklamácie, servisným technikom zistená Vada Tovaru a Zákazníkom požadovaný spôsob vybavenia Reklamácie. Ako náhle je Vada technikom odstránená, je povinný Zákazníkovi potvrdiť dátum a spôsob vybavenia Reklamácie, vrátane vydania potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia Reklamácie.

3.4 Zákazník je tiež oprávnený Tovar zaslať Predávajúcemu na adresu sídla Predávajúceho. Tovar musí byť dôkladne zabezpečený tak, aby pri jeho preprave nedošlo k jeho poškodeniu či znehodnoteniu, a zásielka s Tovarom musí byť viditeľne označená nápisom „REKLAMÁCIA“. Spolu s Tovarom je Zákazník povinný zaslať Predávajúcemu tiež dodané príslušenstvo, kópiu dokladu o kúpe Tovaru, podrobný opis Vady a svoje kontaktné údaje. Zákazník je tiež povinný uviesť spôsob, akým požaduje Reklamáciu vybaviť. V prípade, že bol Tovary minulosti už reklamovaný, zašle Zákazník Predávajúcemu tiež kópiu dokladu o predchádzajúcom spôsobe vybavenia Reklamácie.

3.5  Akonáhle Predávajúci obdrží od Zákazníka Reklamáciu, je povinný Zákazníka o tejto skutočnosti písomne ​​informovať a zaslať mu písomné potvrdenie o tom, kedy Reklamáciu uplatnil a čo je jej obsahom, Zákazníkom požadovaný spôsob vybavenia Reklamácie a spôsob akým bude Zákazník informovaný o jej vybavení, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia Reklamácie. Predávajúci je tiež povinný Zákazníkovi písomne ​​potvrdiť spôsob vybavenia Reklamácie a dobu jej trvania.

3.6 Tovar bude Predávajúcim testovaný len na Vadu uvedenú Zákazníkom.

4. Odmietnutie Reklamácie Predávajúcim

4.1 Predávajúci nezodpovedá za bežné opotrebovanie Tovaru.

4.2 Zákazník nie je oprávnený reklamovať Vady:

 • o ktorých pred prevzatím Tovaru vedel alebo o nich s prihliadnutím na okolnosti uzatvorenia Zmluvy musel vedieť;
 • ktoré sám spôsobil, resp. ich spôsobili osoby, za ktoré Zákazník zodpovedá alebo osoby, ktoré boli Zákazníkom poverené vykonaním úloh v súvislosti so Zmluvou;
 • ktoré boli spôsobené chybným alebo nevhodným zaobchádzaním v rozpore s návodom na použitie, nevhodným skladovaním, nadmerným zaťažením, prirodzeným opotrebovaním alebo z dôvodu vplyvov vyvolaných vyššou mocou alebo prírodnými živlami;
 • vzniknuté mechanickým poškodením Tovaru;
 • spôsobené elektrickým prepätím v rozvodnej sieti (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje);
 • vzniknuté používaním Tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi nezodpovedajú prostrediu, ktoré je priamo Predávajúcim alebo výrobcom určené;
 • vzniknuté v dôsledku neodbornej inštalácie, zaobchádzaniu, obsluhy, alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar;
 • vzniknuté nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami;
 • vzniknuté prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov;
 • vzniknuté úpravami vykonanými Zákazníkom (nátery, ohýbanie a pod.);
 • v prípade, že pri predchádzajúcej oprave alebo zmene Predmetu reklamácie boli použité iné ako originálne náhradné diely Predávajúceho a príslušenstvo, ktoré nebolo Predávajúcim odsúhlasené;

4.3 Predávajúci má právo odmietnuť prijatie Tovaru k Reklamácií v prípadoch, keď Tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nie sú v stave, ktorý je v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.

4.4 Všetky reklamačné nároky Zákazníka tiež zanikajú v okamihu, kedy dôjde bez predošlého súhlasu Predávajúceho k zmenám alebo iným zásahom na Tovare.

5. Vybavenie reklamácie

5.1 Ak je Vada Tovaru podstatným porušením Zmluvy, má Zákazník právo:

 • na odstránenie Vady dodaním novej veci bez Vady alebo dodaním chýbajúcej veci;
 • na odstránenie Vady opravou veci;
 • na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
 • odstúpiť od zmluvy.

5.2 Ak je Vada nepodstatným porušením Zmluvy, má Zákazník právo na jej odstránenie, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak neodstráni Predávajúci Vadu včas alebo Vadu odmietne odstrániť, môže Zákazník požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Zákazník zmeniť bez súhlasu Predávajúceho.

5.3 Ak je Predmetom reklamácie Tovar predávaný za nižšiu cenu alebo ak je Predmetom reklamácie použitá vec, má Zákazník namiesto práva na výmenu Tovaru nárok na primeranú zľavu z Kúpnej ceny.

5.4 Zákazník, ktorý Predmet reklamácie zakúpil ako spotrebiteľ (ďalej len „Zákazník – spotrebiteľ“) a dodaný tovar nie je pri prevzatí v súlade s § 619 Občianskeho zákonníka, má Zákazník – spotrebiteľ okrem práv uvedených v bodoch 5.1 a 5.2 aj právo požadovať dodanie nového Tovaru bez Vady, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu Vady neprimerané. Pokiaľ sa ale Vada týka len súčasti veci, môže Zákazník - spotrebiteľ požadovať len výmenu tejto súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od Zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu Vady neúmerné, najmä ak možno Vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Zákazník - spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie Vady. Právo na dodanie nového Tovaru, alebo výmenu jeho súčasti má Zákazník - spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej Vady Tovaru, ak nemôže napriek oprave Tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt Vady na Tovare alebo pre väčší počet Vád. V takom prípade má Zákazník - spotrebiteľ právo odstúpiť od Zmluvy. Ak Zákazník – spotrebiteľ neodstúpi od Zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového Tovar bez Vady, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu vadného Tovaru, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Zákazník - spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať nový Tovar bez Vady, vymeniť jeho súčasť alebo ho opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by vykonanie nápravy Zákazníkovi - spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

5.5 Zákazník Tovaru oznámi Predávajúcemu, aké právo z Reklamácie si uplatňuje pri oznámení Vady  alebo bez zbytočného odkladu po oznámení Vady. Vykonanú voľbu Zákazník nemôže zmeniť bez súhlasu Predávajúceho; to neplatí, ak Zákazník žiadal nápravu Vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak Predávajúci neodstráni Vady v primeranej lehote alebo ak oznámi Zákazníkovi, že Vady neodstráni, môže Zákazník požadovať namiesto odstránenia Vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak si Zákazník neuplatní svoje právo podľa tohto odseku Reklamačného poriadku včas, má iba práva stanovené týmto Reklamačným poriadkom v prípade existencie Vady, ktorá zakladá nepodstatné porušenie zmluvy.

5.6 Predávajúci je povinný o Reklamáciu rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 (slovom: troch) pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu Vady.

5.7 Reklamácia vrátane odstránenia Vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, ak sa Predávajúci so Zákazníkom nedohodne na dlhšej lehote. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

5.8 V prípade, že kupujúci je podnikateľ, Predávajúci sa zaväzuje rozhodnúť o reklamácii v lehote 45 (slovom: štyridsaťpäť) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.9 V prípade oprávnenej Reklamácie má Zákazník právo na náhradu nákladov spojených s Reklamáciou.

5.10 Lehota pre vybavenie Reklamácie neplynie v prípade, že Predávajúci nedostal spolu s Predmetom reklamácie všetky požadované doklady a príslušenstvo.

5.11 Po vybavení Reklamácie Predávajúci upozorní Zákazníka na jej vybavenie telefonicky, prípadne e-mailom. Ak bol Predmet reklamácie zaslaný Zákazníkom Predávajúcemu prepravnou službou, bude po vybavení Reklamácie na náklady Predávajúceho zaslaný späť na adresu Zákazníka.

5.12 Zákazník je povinný prevziať si Predmet reklamácie do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa, kedy mala byť Reklamácia najneskôr vybavená, po tejto dobe je Predávajúci oprávnený účtovať si primerané skladné, či Tovar svojpomocne na účet Zákazníka predať.

6. Vybavenie Cudzej reklamácie

6.1 Predávajúci nie je povinný prijať k vybaveniu Cudzie reklamácie; to neplatí, ak bol predávajúci v súlade s § 625 Občianskeho zákonníka uvedený Distribútorom ako subjekt určený na opravu vadného výrobku.

6.2 Vlastník výrobku uplatňujúci si u Predávajúceho Cudziu reklamáciu má voči Predávajúcemu nárok iba na odstránenie Vady opravou výrobku. Predávajúci v takomto prípade posudzuje oprávnenosť Cudzej reklamácie podľa pravidiel uvedených v tomto Reklamačnom poriadku, k bonusom a k predĺženiu záruk poskytnutých Distribútorom pritom neprihliada. V prípade, že vlastník výrobku požaduje vybavenie Cudzej reklamácie výrobku zakúpeného u zahraničného Distribútora v niektorom z členských štátov Európskej únie, Nórsku či Švajčiarsku, posudzuje sa oprávnenosť Cudzej reklamácie podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a podľa tohto Reklamačného poriadku.

6.3 V prípade, že vlastník výrobku uplatňujúci si Cudziu reklamáciu požaduje jej vybavenie inak, než odstránením Vady, prípadne Predávajúci zistí, že Vadu nie je možné odstrániť opravou chybného výrobku, alebo Predávajúci odmietne Cudziu reklamáciu uznať, je vlastník chybného výrobku povinný obrátiť so svojím nárokom priamo na Distribútora.

6.4 Práva a povinnosti ustanovené týmto Reklamačným poriadkom pre Zákazníka, platia rovnako pre vlastníka tovaru uplatňujúceho si Cudziu reklamáciu primerane.

Miele Servis Certifikát

Podmienky platnosti a použitia Miele Servis Certifikátu

1. Úvodné ustanovenie

1.1 Tieto podmienky platnosti a použitia Miele Servis Certifikátu (ďalej len „Podmienky“) upravujú podmienky predĺženej záruky, ktorú Zákazníkom poskytuje spoločnosť DESIGNO HAUSTECHNIK s.r.o., IČO: 45 575 827, so sídlom Mirka Nešpora 21, 080 01 Prešov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č. 23139/P. Aj keď tento dokument používa v súvislosti s Miele Servis Certifikátom pojem Predĺžená záruka, podmienky Predĺženej záruky a zákonnej záruky sa odlišujú, pričom podmienky, obsah a rozsah Predĺženej záruky a s tým súvisiace povinnosti Predávajúceho sa riadia výlučne týmito Podmienkami.

2. Vymedzenie pojmov

2.1 „Predávajúcim “ sa na účely týchto Podmienok rozumie spoločnosť DESIGNO HAUSTECHNIK s.r.o., IČO: 45 575 827, so sídlom Mirka Nešpora 21, 080 01 Prešov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č. 23139/P.

2.2 „Autorizovaným predajcom“ sa na účely týchto Podmienok rozumie Predávajúcim schválený predajca Tovaru, ktorý je na území Slovenskej republiky oprávnený Tovar Zákazníkom ponúkať   na kúpu, a ktorý je zároveň v zozname Autorizovaných predajcov dostupnom na internetových stránkach www.miele.sk.

2.3 „Zákazníkom“ sa na účely týchto Podmienok rozumie každá fyzická osoba - spotrebiteľ, ktorá si u Predávajúceho, alebo u Autorizovaného predajcu na území Slovenskej republiky zakúpila Tovar.

2.4 „Tovarom“ sa na účely týchto Podmienok rozumejú všetky prístroje a výrobky, ktoré Predávajúci či Autorizovaný predajca ponúka na kúpu.

2.5 „Zmluvou“ sa na účely týchto Podmienok rozumie kúpna alebo iná zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Zákazníkom, či Autorizovaným predajcom a Zákazníkom, na ktorej základe bol Predávajúcim Zákazníkovi predaný tovar.

2.6 „Vadou“ sa na účely týchto Podmienok rozumie akákoľvek porucha či chyba Tovaru, ktorú Zákazník Predávajúcemu vytýka, a za ktorú zodpovedá predávajúci v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka o zodpovednosti za vady predanej veci, ak tieto Podmienky neustanovujú inak.

2.7 „Kúpnou cenou“ sa na účely týchto Podmienok rozumie cena Tovaru vrátane všetkých daní a poplatkov.

3. Miele Servis Certifikát

3.1 Predĺžená záruka (ďalej len „Predĺžená záruka“) sa môže poskytnúť  na Tovar určený Predávajúcim, ktorý je podľa technickej špecifikácie a návodu na obsluhu  určený na používanie v domácnosti. Predĺženú záruku podľa týchto Podmienok nie je možné dohodnúť pre Tovar, ktorý je určený na iný účel, než je používanie v domácnosti, ďalej pre Tovar, ktorý je predávaný ako použitý alebo je predávaný v rámci výpredajovej akcie. Predĺženú záruku ďalej nie je možné dohodnúť pre vysávače, žehliaci systém FashionMaster, zabudovateľné či voľne stojace kávovary, prístroje Ranges, prístroje MasterCool a prístroje Miele Professional. Poskytnutie Predĺženej záruky je spoplatnené, cena služby je uvedená na internetových stránkach www.miele.sk. Zaplatenie poplatku je podmienkou platnosti Predĺženej záruky.

3.2 V prípade, že Predávajúci poskytne Predĺženú záruku a Zákazník splní v týchto Podmienkach stanovené podmienky, predlžuje sa doba, počas ktorej Predávajúci poskytuje záruku za tovar podľa typu certifikátu o dobu 3 (slovami: tri), resp. 8 (slovami: osem) rokov, t.j. Predávajúci poskytuje záruku za Tovar v celkovej dĺžke trvania 5 (slovami: päť), resp. 10 (slovami: desať) rokov. V prípade, ak pôjde o Tovar kúpený Zákazníkom u Autorizovaného predajcu, táto Predĺžená záruka predstavuje osobitnú záruku poskytnutú Predávajúcim po dobu 3 (slovami: tri), resp. 8 (slovami: osem) rokov, ktoré začnú plynúť po uplynutí 2 ročnej zákonnej záruky Autorizovaného predajcu (ustanovenia ods. 3.3 o začatí plynutia zákonnej záruky sa použijú primerane).

3.3 Zákazník, ktorý si k  Tovaru kúpi aj službu Predĺženej záruky, získa po registrácii v databáze Predávajúceho podľa čl. 4., ods. 4.5. týchto Podmienok „Miele Servis Certifikát“ (ďalej len „MSC“), ktorý je potvrdením Predĺženej záruky, a v ktorom je vyznačená záručná doba platnosti Predĺženej záruky. Začiatok doby, počas ktorej je Predĺžená záruka platná, nie je určený dňom registrácie Predĺženej záruky, ale je vždy určený dňom začiatku plynutia zákonnej záruky, t.j. dňom odovzdania Tovaru Kupujúcemu, prípadne dňom uvedenia Tovaru do prevádzky v súlade s ustanoveniami § 621 Občianskeho zákonníka. V prípade Tovaru kúpeného u Autorizovaného predajcu platí o plynutí Predĺženej záruky ustanovenie odseku 3.2 vyššie. MSC bude Zákazníkovi doručený podľa voľby Predávajúceho buď v listinnej podobe poštou alebo elektronicky e-mailom.

3.4 Predĺžená záruka podľa MSC sa uplatní výhradne po uplynutí štandardnej (zákonnej) záruky, ktorú Predávajúci, resp. Autorizovaný predajca poskytuje, t.j. v dĺžke 24 mesiacov plynúcej odo dňa v zmysle odseku 3.3 vyššie.

4. Podmienky pre plnenie podľa MSC

4.1 Predĺžená záruka podľa MSC sa vzťahuje iba na tovar uvedený v čl. 3., ods. 3.1. týchto Podmienok zakúpený v predajni Predávajúceho na území Slovenskej republiky alebo prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného na internetových stránkach  mielecenterpresov.sk alebo u Autorizovaného predajcu.

4.2 Práva z Predĺženej záruky je možné uplatniť výhradne u Predávajúceho na území Slovenskej republiky, a to na Tovar, ktorý sa na území Slovenskej republiky nachádza.

4.3 Predĺžená záruka podľa MSC je platná výlučne na ten Tovar, ku ktorému bola Zákazníkom zakúpená, a nie je prenosná na iný Tovar. Pri zmene vlastníka Tovaru zostáva Predĺžená záruka podľa MSC v platnosti iba po predchádzajúcom súhlase Predávajúceho.

4.4 Na získanie MSC je Zákazník povinný sa registrovať prostredníctvom predpísaného formulára, ktorý je dostupný na internetových stránkach www.miele.sk, prípadne u Autorizovaného predajcu a splniť ďalšie podmienky ustanovené v týchto Podmienkach, osobitne uhradiť poplatok v zmysle v čl. 3., ods. 3.1. týchto Podmienok. Registráciu je možné uskutočniť v lehote 1 roka odo dňa zakúpenia Tovaru. V prípade, že Zákazník v lehote 1 roku odo dňa zakúpenia Tovaru Predĺženú záruku podľa tohto odseku nezaregistruje, nevzniknú mu žiadne práva z Predĺženej záruky podľa týchto Podmienok.

5. Obsah a rozsah Predĺženej záruky

5.1 Predávajúci sa zaväzuje výlučne odstrániť Vady Tovaru v primeranej lehote opravou alebo výmenou poškodených dielov Tovaru. Všetky náklady spojené s odstránením  Vady hradí Predávajúci, ak tieto Podmienky neustanovujú inak. Pôvodné diely a Tovar, ktoré Predávajúci v rámci plnenia z Predĺženej záruky vymenil, prechádzajú do vlastníctva Predávajúceho.

5.2 Plnenie v rámci Predĺženej záruky podľa MSC smie uskutočňovať výlučne servisná služba Predávajúceho. Kontaktné údaje pre objednanie servisnej služby Predávajúceho sú uvedené na internetových stránkach www.miele.sk .

5.3 V prípade, že je Predávajúcim na adresu Zákazníka vyslaný servisný technik a tento nezistí žiadnu Vadu, na ktorej odstránenie sa Predĺžená záruka podľa MSC vzťahuje, je Zákazník povinný uhradiť náklady na výjazd technika a odmenu vo výške jeho pracovného paušálu podľa aktuálne platných sadzieb Predávajúceho dostupných na internetových stránkach www.miele.sk. V prípade, že je vadný tovar Zákazníkom zaslaný Predávajúcemu na jeho adresu, či adresu jeho prevádzky, a Predávajúci nezistí žiadnu Vadu, na ktorej odstránenie sa Predĺžená záruka podľa MSC vzťahuje, nemá Zákazník nárok na náhradu nákladov spojených s uplatnením práv z Predĺženej záruky a náklady na doručenie Tovaru späť na adresu Zákazníka nesie Zákazník. V takom prípade bude Tovar zaslaný Zákazníkovi späť na jeho adresu na dobierku, kedy na úhradu dobierky bude určená cena poštovného a cena dobierky, ktorú Predávajúci uhradil dopravcovi.

5.4 V prípade, že by oprava Tovaru bola nehospodárna alebo nemožná, vyhradzuje si Predávajúci právo namiesto opravy Vady vrátiť Zákazníkovi Kúpnu cenu Tovaru zníženú o čiastku zodpovedajúcu opotrebeniu a veku Tovaru (ďalej len „Pomerná časť kúpnej ceny“). Konečnú čiastku, ktorá bude Zákazníkovi vyplatená, určuje Predávajúci.

5.5 Predĺžená záruka sa nevzťahuje na príslušenstvo Tovaru ani na materiál, ktorý podlieha rýchlemu opotrebeniu.

5.6 V prípade, že Tovar je Zákazníkom reklamovaný v rámci Predĺženej záruky, určuje spôsob vybavenia reklamácie Predávajúci. Zákazník nie je oprávnený odmietnuť odstránenie Vady opravou a požadovať okamžité vrátenie pomernej časti Kúpnej ceny.

6. Obmedzenie Predĺženej záruky

6.1 Predĺžená záruka sa nevzťahuje na Vady, najmä pokiaľ:

a. vznikli následkom chybného umiestnenia alebo inštalácie Tovaru, napr. nedodržaním platných bezpečnostných predpisov alebo písomného návodu na obsluhu, inštaláciu a montáž,

b. bol Tovar používaný spôsobom odporujúcim stanovenému účelu a nesprávne obsluhovaný alebo zaťažovaný napr. používaním nevhodných pracích a umývacích prostriedkov alebo chemikálií,

c. bol Tovar zakúpený alebo iba používaný na území iného štátu než je Slovenská republika,

d. boli spôsobené vonkajšími vplyvmi ako prepravou, nárazom alebo úderom, poveternostnými vplyvmi alebo inými prírodnými javmi,

e. boli na Tovare uskutočnené opravy alebo zmeny neautorizovanými servisnými službami,

f. boli pri predchádzajúcej oprave alebo zmene Tovaru použité iné než originálne náhradné diely Predávajúceho a príslušenstvo, ktoré nebolo Predávajúcim odsúhlasené,

g. sa jedná o rozbité sklo alebo chybnú žiarovku,

h. vznikli kolísaním prúdu a napätia prekračujúcim výrobcom udané tolerančné medze,

i. bola zanedbaná údržba a čistenie podľa návodu na obsluhu,

j. vznikli používaním Tovaru na profesionálne účely či na podnikateľskú činnosť.

7. Ochrana osobných údajov

7.1 Predávajúci je oprávnený spracovávať osobné údaje dotknutých osôb za podmienok stanovených zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon“) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len ako „Nariadenie“).

Spracovávanie osobných údajov na účely Predĺženej záruky

7.2 Zákazník berie na vedomie, že Predávajúci, ako prevádzkovateľ osobných údajov, je oprávnený spracovávať osobné údaje Zákazníka na účely Predĺženej záruky v rozsahu údajov uvedených v registračnom formulári  MSC. Predávajúci je oprávnený tieto údaje spracovávať automatizovane aj manuálne.

7.3 Osobné údaje Zákazníka sú uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu na účely Predĺženej záruky.

Spracovávanie osobných údajov za účelom priameho marketingu

7.4 Zákazník berie na vedomie, že v zmysle článku 6 ods. f) Nariadenia je predávajúci oprávnený spracúvať osobné údaje na účel priameho marketingu, a teda ponúkanie vlastných podobných tovarov a služieb prostredníctvom elektronickej pošty osobám, ktorých osobné údaje prevádzkovateľ získal v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb.

7.5 Predávajúci je oprávnený sprístupniť osobné údaje za účelom priameho marketingu inému prevádzkovateľovi v prípade splnenia podmienky existencie právneho základu spracúvania osobných údajov podľa článku 6 Nariadenia na strane tohto prevádzkovateľa.

7.6 Ďalej Zákazník berie na vedomie, že sa v súlade s §62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z., o elektronických komunikáciách na účel priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb nevyžaduje predchádzajúci súhlas príjemcu elektronickej pošty, teda Zákazníka, ktorého informácie na doručovanie elektronickej pošty Predávajúci získal v súvislosti s predajom tovaru a služieb. Zákazník má právo kedykoľvek bezplatne odmietnuť zasielanie takejto pošty kontaktovaním Predávajúceho na adrese DESIGNO HAUSTECHNIK s.r.o., Mirka Nešpora 21, 080 01 Prešov alebo info@mielecenterpresov.sk.

Práva Zákazníka vo vzťahu k osobným údajom

7.7 Zákazník má v súlade s článkom 15 Nariadenia právo požiadať Predávajúceho o informáciu o tom, či Predávajúci spracúva osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, za akým účelom sú jeho osobné údaje spracúvané, akým  príjemcom boli alebo budú osobné údaje poskytnuté. V prípade žiadosti o informáciu zo strany Zákazníka je Predávajúci povinný poskytnúť Zákazníkovi kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré Zákazník požiada, môže Predávajúci účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

7.8 Zákazník má právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, zo strany Predávajúceho bez zbytočného odkladu ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

7.9 Zákazník má taktiež právo na vymazanie osobných údajov, v prípade splnenia niektorej z podmienok uvedených v článku 17 Nariadenia, napríklad osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo inak spracúvali alebo ak boli osobné údaje spracúvané nezákonne. Ďalej má Zákazník právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov podľa podmienok stanovených Nariadením. Rovnako má Zákazník právo namietať spracúvanie jeho osobných údajov, po ktorej námietke Predávajúci nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Zákazníka, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

7.10 Predávajúci je v súvislosti s uplatnením vyššie uvedených práv povinný poskytnúť Zákazníkovi bez zbytočného odkladu informáciu o opatreniach, ktoré prijal na základe jeho žiadosti. V prípade, že Predávajúci neprijme opatrenia na základe žiadosti Zákazníka, bezodkladne informuje Zákazníka o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy. Dozorným úradom pre Slovenskú republiku je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.).

8. Platnosť a ukončenie MSC

8.1 Predĺžená záruka trvá iba po dobu uvedenú na potvrdení o MSC. Dobu platnosti MSC nie je možné predĺžiť. Doba trvania Predĺženej záruky sa nepredlžuje o dobu, počas ktorej je Tovar opravovaný.

8.2 MSC je platný iba pre jeden Tovar a nie je prenosný na iný Tovar. V prípade, že bude Zákazníkovi namiesto opravy vrátená pomerná časť kúpnej ceny podľa č. 5., ods. 5.4. týchto Podmienok, stráca MSC platnosť.

8.3 Zákazník môže v lehote 14 dní od získania MSC tento vrátiť bez udania dôvodu späť na adresu sídla Predávajúceho na adresu: DESIGNO HAUSTECHNIK s.r.o., Mirka Nešpora 21, 080 01 Prešov.

8.4 V prípade, že Zákazník v súlade s čl.8, ods. 8.3 týchto Podmienok vráti MSC späť Predávajúcemu, bude cena, uhradená Zákazníkom za poskytnutie Predĺženej záruky, po prijatí MSC späť v sídle Predávajúceho Zákazníkovi bezodkladne vrátená, a to prostredníctvom bezhotovostného prevodu na bankový účet určený Zákazníkom. Zákazník, ktorý vrátil MSC, nemá nárok na to, aby mu bolo poskytnuté plnenie v rámci Predĺženej záruky.

V Prešove dňa 10. 4. 2019

Podmienky záruky na ochranu proti škodám spôsobeným vodou

Podmienky záruky na ochranu proti škodám spôsobeným vodou, Miele Center Prešov

DESIGNO HAUSTECHNIK s.r.o., IČO: 45 575 827, so sídlom Mirka Nešpora 21, 080 01 Prešov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č. 23139/P (ďalej len „Miele“) poskytuje kupujúcemu – popri zákonných a zmluvných právach, ktoré má kupujúci voči predávajúcemu a Miele, a bez obmedzenia takýchto práv – v súlade s nasledujúcimi podmienkami bezplatne záruku v stanovenom rozsahu na nové prístroje pre domácnosť, ktoré sú vybavené systémom ochrany proti nežiaducemu úniku vody (ďalej ako "prístroj/prístroje"):

I. Doba trvania a začiatok záruky proti škodám spôsobeným vodou

1. Záruka proti škodám spôsobeným vodou sa poskytuje na dobu 20 rokov pri používaní prístroja na určený účel.
2. Záručná doba začína plynúť odo dňa kúpy podľa dokladu o kúpe prístroja.

Akýkoľvek záručný/mimozáručný servis prístroja nespôsobuje predĺženie záruky proti škodám spôsobeným vodou.

II. Podmienky záruky proti škodám spôsobeným vodou

1. Prístroj musí byť kúpený prostredníctvom autorizovaného obchodu oprávneného predávať prístroje Miele určeného zo strany Miele alebo priamo od Miele a musí byť používaný v  domácnosti.
2. Pre uplatnenie nárokov podľa tejto záruky je nutné predložiť doklad o kúpe.
3. Predpokladom uplatnenia záruky je odborná inštalácia prístroja technikom vyškoleným spoločnosťou Miele, určeným na tieto servisné práce, ktorú skutočnosť musí kupujúci Miele na požiadanie preukázať.

III. Obsah a rozsah záruky proti škodám spôsobeným vodou

1. Miele poskytne kupujúcemu peňažnú náhradu za vecné škody, ktoré mu vzniknú ako priamy následok vady systému ochrany proti nežiaducemu úniku vody z prístroja. Výška náhrady škody sa spravuje aktuálnou hodnotou poškodených vecí v okamžiku vzniku škody.
2. Náhrada škody, ktorú Miele poskytne v rámci záruky proti škodám spôsobeným vodou, sa obmedzuje na čiastku 15.000,00 Eur pre jednu škodovú udalosť.
3. Nároky kupujúceho upravené v tomto článku III týchto podmienok sú jedinými a výlučnými nárokmi kupujúceho zo záruky proti škodám spôsobeným vodou voči Miele a kupujúci nemá žiadne ďalšie nároky voči Miele nad rámec stanovený týmito podmienkami.

IV. Obmedzenie záruky proti škodám spôsobeným vodou

1. Záruka proti škodám spôsobeným vodou nepokrýva škody na systéme ochrany proti nežiaducemu úniku vody a na samotnom prístroji.
2. Záruka sa nevzťahuje na škody, ktorých príčinou je/sú:
a. Chybné umiestnenie alebo inštalácia prístroja, napr. nedodržanie platných bezpečnostných predpisov alebo písomných návodov na použitie, inštaláciu a montáž.
b. Použitie prístroja v rozpore s určeným účelom, ako aj neodborné použitie alebo namáhanie, ako napr. použitie nevhodných umývacích/oplachovacích prostriedkov alebo chemikálií.
c. Obmedzená funkčnosť alebo dokonca nefunkčnosť prístroja alebo jeho časti v dôsledku osobitých technických špecifikácií, ak prístroj nebol kúpený v krajine, v ktorej je umiestnený.
d. Vonkajšie vplyvy, ako napr. prepravné škody, poškodenie úderom alebo nárazom, škody v dôsledku poveternostných vplyvov alebo iných prírodných javov.
e. Uskutočnenie opráv a úprav servisnými službami inými ako vyškolenými a poverenými Miele pre tieto servisné práce.
f. Použitie neoriginálnych náhradných dielov Miele alebo príslušenstva neschváleného spoločnosťou Miele.

V. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje budú spracované v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.