Podrobnejšie informácie

Právne informácie, Miele Center Prešov.
Informácie v zmysle zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Predávajúci (sídlo):
Licencovaný Miele Partner a prevádzkovateľ Miele Center Prešov
DESIGNO HAUSTECHNIK s.r.o.
Mirka Nešpora 21
080 01 Prešov
IČO: 45 575 827
IČ DIČ: SK20 230 498 75

Predajňa:
Miele Center Prešov
Volgogradská 9/B
080 01 Prešov

Tel.: +421 51 749 50 41
E-mail: miele@mielecenterpresov.sk

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č. 23139/P

IBAN: SK63 1111 0000 0012 1100 1008

Prevádzková doba:
Po-Pia: 9:00-17:00hod.
Zodpovedný vedúci: Ing. Anton Jusko

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovská kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.č. 051/772 15 97
Fax: 051/772 15 96

© Copyright Miele Center Prešov
Spoločnosti Miele Center Prešov patria všetky práva týkajúce sa obsahu zverejneného na tomto webovom sídle. Na obsah sa vzťahujú autorské práva a iné práva na ochranu duševného vlastníctva a informácie sprístupnené na tomto webovom sídle nesmú byť žiadnou osobou používané, kopírované, rozširované alebo menené pre komerčné účely.

Ako spotrebiteľ máte tiež možnosť riešiť spor týkajúci sa tovarov alebo služieb zakúpených na internete prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov. Za týmto účelom zriadila Európska únia webové sídlo, prostredníctvom ktorého môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Toto webové sídlo nájdete na stránkach: http://ec.europa.eu/consumers/odr/