Ochrana osobných údajov / Cookies

Zásady ochrany osobných údajov, Miele Center Prešov

Spoločnosť DESIGNO HAUSTECHNIK s.r.o., IČO: 45 575 827, so sídlom Mirka Nešpora 21, 080 01 Prešov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č. 23139/P („Miele“), ako prevádzkovateľ webových stránok https://www.mielecenterpresov.sk/ vyhlasuje, že všetky spracúvané osobné údaje sa považujú za prísne dôverné a nakladá sa s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre spoločnosť Miele prioritou.

Miele je v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) prevádzkovateľom Vašich osobných údajov, t.j. získava, uchováva a využíva (i inak spracúva) Vaše osobné údaje na výkon svojej podnikateľskej činnosti (jednotlivé účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, sú definované podrobnejšie nižšie).

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky osobné údaje získané spoločnosťou Miele počas Vášho používania internetových stránok Miele (ďalej len „Internetové stránky“) a ďalej na základe plnenia zmluvy medzi Vami a spoločnosťou Miele alebo na základe zákonnej povinnosti, oprávneného záujmu spoločnosti Miele alebo udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a to prostredníctvom Internetových stránok.

Zásady ochrany osobných údajov popisujú účely spracúvania osobných údajov, spôsoby využívania osobných údajov, informujú o jednotlivých kategóriách spracúvaných osobných údajov, jednotlivých príjemcoch osobných údajov, dobe uchovávania osobných údajov a o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov.

Účely spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje môže spoločnosť Miele spracúvať najmä na tieto účely:

 • Plnenie zmluvného vzťahu (napríklad pri uzavretí kúpnej zmluvy);
 • Správa používateľských účtov dotknutej osoby (napríklad pri zadaní osobných údajov v elektronických formulároch dostupných na Internetových stránkach;
 • Zasielanie komerčných oznámení a ponuka produktov a služieb (Miele môže zasielať komerčné oznámenia a ponúkať produkty a služby prostredníctvom e-mailu);
 • Účtovné a daňové účely (plnenie zákonných povinností v zmysle účtovnej a daňovej legislatívy);
 • Plnenie ostatných zákonných povinností (medzi ostatné zákonné povinnosti, ktoré spoločnosť Miele plní, patrí napríklad poskytovanie informácií orgánom činným v trestnom konaní, prípadne ďalším orgánom verejnej moci).

Spracúvané osobné údaje

Spoločnosť Miele je oprávnená spracúvať nasledujúce osobné údaje podľa účelu, na ktorý ich od jednotlivých dotknutých osôb získala:

Údaje dotknutých osôb: Účely spracúvania:
Meno a priezvisko Plnenie zmluvného vzťahu, Správa používateľských účtov dotknutej osoby, Zasielanie komerčných oznámení a ponuka produktov a služieb, Účtovné a daňové účely, Plnenie ostatných zákonných povinností
Kontaktná a doručovacia adresa Plnenie zmluvného vzťahu, Účtovné a daňové účely, Plnenie ostatných zákonných povinností
E-mail Plnenie zmluvného vzťahu, Správa používateľských účtov dotknutej osoby, Zasielanie komerčných oznámení a ponuka produktov a služieb, Plnenie ostatných zákonných povinností
Telefónne číslo Plnenie zmluvného vzťahu, Správa používateľských účtov dotknutej osoby, Zasielanie komerčných oznámení a ponuka produktov a služieb, Plnenie ostatných zákonných povinností
IČO, DIČ Plnenie zmluvného vzťahu, Účtovné a daňové účely, Plnenie ostatných zákonných povinností

Osobné údaje sú v spoločnosti Miele spracúvané tak manuálne, ako aj automatizovane. K automatizovanému spracúvaniu osobných údajov dochádza na účely plnenia zmluvného vzťahu s Vami, najmä na zabezpečenie vnútorných procesov v rámci spoločnosti Miele, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie distribúcie a dodania objednaného tovaru. K automatizovanému spracúvaniu osobných údajov ďalej dochádza v prípadoch, keď bol z Vašej strany udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania personalizovaných marketingových oznámení; v týchto prípadoch môže dochádzať aj k profilovaniu.

Spoločnosť Miele je oprávnená získavať, uchovávať a využívať určité informácie prostredníctvom automatizovaných prostriedkov, napr. štatistické informácie kedykoľvek navštívite Internetové stránky.

Príjemcovia osobných údajov

V spoločnosti Miele sú Vaše osobné údaje sprístupnené iba oprávneným zamestnancom alebo jednotlivým sprostredkovateľom a prevádzkovateľom osobných údajov Miele, a to len v miere nevyhnutnej na naplnenie jednotlivých účelov spracúvania, prípadne na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov. Ide o marketingové a reklamné agentúry, audítorské spoločnosti, poskytovateľov webových služieb a IT riešení.

Za určitých podmienok sme potom oprávnení niektoré Vaše osobné údaje poskytnúť na základe platných právnych predpisov, napríklad orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom verejnej moci.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z príslušného zmluvného vzťahu a ďalej po dobu, po ktorú je spoločnosť Miele povinná ako prevádzkovateľ osobných údajov osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo po dobu, na ktorú ste nám so spracúvaním udelili súhlas. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracúvania z účelu spracúvania alebo je stanovená.

Osobné údaje spracúvame podľa účelu ich spracúvania po nasledujúcu dobu:

Účel spracúvania: Doba uchovávania:
Plnenie zmluvného vzťahu Po dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu 4 rokov od posledného nákupu
Správa používateľských účtov dotknutej osoby Počas trvania príslušného používateľského účtu
Zasielanie komerčných oznámení a ponuka produktov a služieb Po dobu trvania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, do odvolania súhlasu so spracúvaním, prípadne v súlade s platnou legislatívou*
Účtovné a daňové účely Po dobu 10 rokov od nasledujúceho kalendárneho roka po poskytnutí plnenia
Plnenie ostatných zákonných povinností Maximálne po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu

* Spoločnosť Miele je oprávnená spracúvať Vašu e-mailovú adresu v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, za účelom šírenia komerčných oznámení týkajúcich sa vlastných produktov či služieb (napríklad formou informačného bulletinu alebo newslettera) v prípade, že ste takéto zasielanie neodmietli.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Ako dotknutá osoba máte nižšie uvedené práva, ktoré pre Vás vyplývajú z právnych predpisov, a ktoré si môžete kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo inak spracúvali, alebo ak sa zistí, že boli spracúvané nezákonne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) na prenosnosť údajov a (vi) právo podať námietku, po ktorej spracúvanie Vašich osobných údajov bude ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami a právami dotknutej osoby, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov. Zároveň máte možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.sk), na ktorom si môžete uplatniť prípadnú sťažnosť.

 • Právo na prístup k osobným údajom: ak chcete vedieť, či o Vás spoločnosť Miele osobné údaje spracúva, máte právo získať informácie o tom, či sa Vaše osobné údaje spracúvajú, a ak áno, máte tiež právo k Vašim osobným údajom získať prístup.
 • Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov: v prípade, že sa domnievate, že o Vás spoločnosť Miele spracúva nesprávne alebo neúplne osobné údaje, máte právo požadovať ich opravu alebo doplnenie. Spoločnosť Miele opravu alebo doplnenie vykoná bez zbytočného odkladu, s ohľadom na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: v prípade, že požiadate o výmaz, spoločnosť Miele vymaže Vaše osobné údaje ak (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, (ii) spracúvanie je nezákonne, (iii) namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo (iv) to spoločnosti Miele ukladá zákonná povinnosť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: prípade, že nemáte záujem o výmaz, ale iba o dočasné obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, môžete od spoločnosti Miele požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť údajov: v prípade, že chcete, aby spoločnosť Miele Vaše osobné údaje, ktoré spracúva na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, preniesla tretiemu subjektu, môžete využiť svoje právo na prenosnosť údajov. V prípade, že by výkon tohto práva nepriaznivé dôsledky na práva tretích osôb, spoločnosť Miele Vašej žiadosti nebude môcť vyhovieť.
 • Právo namietať: máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú na účely ochrany oprávnených záujmov spoločnosti Miele. V prípade, že spoločnosť Miele nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracúvanie, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami alebo právami, spracúvanie na základe Vašej námietky ukončí bez zbytočného odkladu. Ak je hlavná podstata Vašej námietky namierená proti zasielaniu komerčných oznámení, použite prosím odkaz v závere posledného komerčného oznámenia (newslettera), ktorý ste od nás dostali, na odhlásenie odberu komerčných oznámení a spracúvanie osobných údajov na tento účel.

V prípade opakovaných či zjavne neopodstatnených žiadostí o uplatnenie uvedených práv budeme oprávnení za realizáciu daného práva účtovať primeraný poplatok, prípadne jeho realizáciu odmietneme. O takomto postupe Vás budeme informovať.

Pri uplatňovaní Vašich práv sa obracajte listom na adresu sídla spoločnosti DESIGNO HAUSTECHNIK s.r.o., Mirka Nešpora 21, 080 01 Prešov alebo e-mailom na miele@mielecenterpresov.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára dopísať aktuálny link. Spoločnosť Miele si zároveň vyhradzuje právo primeraným spôsobom overiť identitu dotknutej osoby uplatňujúcej si vyššie uvedené práva.

Spoločnosť Miele je oprávnená tieto Zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek jednostranne meniť alebo dopĺňať. Ich prípadné zmeny budú spoločnosťou Miele oznámené v dostatočnom predstihu a vhodným spôsobom.

 

Zásady používania cookies na stránkach www.mielecenterpresov.sk

Zásady používania cookies na stránkach mielecenterpresov.sk (ďalej len „Zásady“) spoločnosti DESIGNO HAUSTECHNIK s.r.o., IČO: 45 575 827, so sídlom Mirka Nešpora 21, 080 01 Prešov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č. 23139/P (ďalej len „Miele“).

1. Úvod

1.1 Tieto Zásady sa vzťahujú na používateľov – fyzické osoby, ktoré prechádzajú, čítajú, či zapisujú svoje údaje na internetovej stránke www.mielecenterpresov.sk („Internetová stránka“), alebo prostredníctvom internetových stránok tretích strán poskytujú svoje osobné údaje spoločnosti Miele. Tieto Zásady majú okrem iného za úlohu používateľa Internetových stránok náležite informovať o používaní cookies a o možnosti zakázať cookies používať.

1.2 Tieto Zásady popisujú, akým spôsobom sú zberané, zhromažďované, spracovávané a používané údaje používateľov Internetových stránok spoločnosti Miele a ako pomocou súborov cookie spoločnosť Miele získava a spracováva informácie o používateľoch Internetových stránok.

1.3.Pre účely týchto Zásad sa pod pojmom cookies myslia súbory cookie a ďalšie podobné technológie (napríklad pixelové značky, webové signály alebo identifikátory zariadení), ktoré môžu pri návšteve Internetových stránok automaticky zhromažďovať osobné údaje. Informácie zhromaždené týmto spôsobom môžu obsahovať IP adresu, typ prehliadača, operačný systém, odkazujúce URL, informácie o aktivitách na internetových stránkach, dátumy a časy návštev internetových stránok.

1.4 Miele využíva cookies pre optimalizáciu a pre neustále vylepšovanie Internetovej stránky.

2. Čo sú cookies

2.1 Cookies sú obsahovo malé súbory vo Vašom prehliadači, ktoré slúžia na ukladanie a prijímanie identifikátorov a ďalších informácií o počítačoch, telefónoch a iných zariadeniach, z ktorých pristupujete na naše Internetové stránky, a pomáhajú nám tak poskytovať, chrániť a zlepšovať ponúkané služby.

2.2 Súbory cookies predovšetkým:

slúžia na efektívnu navigáciu na Internetovej stránke, na personalizáciu, ukladanie predvolieb a všeobecne na vylepšenie používateľského dojmu z Internetovej stránky;
umožňujú rozlíšiť, či konkrétny používateľ už v minulosti navštívil Internetové stránky alebo či je novým návštevníkom a napomáhajú zaznamenávaniu štatistík o návštevníkoch Internetových stránok;
napomáhajú zobrazovať na Internetovej stránke reklamu prispôsobenú záujmom konkrétneho používateľa;
umožňujú zapamätať si nastavenú voľbu jazyka.
2.3 Spoločnosť Miele cookies používa v prípade, že navštívite naše Internetové stránky, a to najčastejšie na prispôsobenie obsahu, anonymným štatistikám ohľadne návštevnosti, k výberu relevantných reklám a na uľahčenie bezpečnejšieho prihlásenia.

3. Typy cookies používané na Internetových stránkach

3.1 Cookies je možné rozdeliť na základe niekoľkých kritérií. Podľa toho, kto cookies vytvára a spracováva je možné cookies rozdeliť na dve kategórie:

Cookies prvej strany (first party cookies) vytvárajú priamo Internetové stránky alebo skripty na rovnakej doméne. Najčastejšie slúžia na zabezpečenie základnej funkčnosti Internetovej stránky.
Cookies tretích strán (third party cookies) sú vytvárané ostatnými webmi. Tieto weby na navštívenej Internetovej stránke vlastnia nejaký obsah, napr. reklamy, obrázky alebo videá.
3.2 Cookies je možné tiež rozdeliť podľa ich trvanlivosti na:

Relačné cookies (session cookies), ktoré sú dočasné. Ukladajú sa do Vášho zariadenia len po dobu, než ukončíte prácu s internetovým prehliadačom a po jeho zatvorení sa vymažú. Tieto cookies sú pre riadnu funkčnosť Internetových stránok, či pridružených aplikácií nevyhnutné.
Permanentné cookies (persistent cookies), ktoré môžeme využívať pre Vašu ľahšiu a pohodlnejšiu orientáciu na našich Internetových stránkach (napríklad jednoduchšiu a rýchlejšiu navigáciu). Tieto cookies ostávajú vo Vašom prehliadači na dlhšie obdobie, alebo kým ich ručne neodstránite. Dĺžka tohto obdobia závisí od zvoleného nastavenia internetového prehliadača. Permanentné cookies umožňujú presun informácií na internetový server pri každej návšteve Internetových stránok.
3.3 Podľa účelu použitia je možné cookies deliť na:

Nevyhnutné (esenciálne) cookies, ktoré sú potrebné na prevádzku Internetovej stránky. Tieto cookies nezhromažďujú informácie o používateľoch, ktoré by sa dali použiť na marketingové účely alebo na zapamätanie toho, aké stránky používatelia na internete navštevovali. Ide napríklad o:
User Input cookies: slúžia na uloženie údajov o Vás ako používateľovi, napr. pri vypĺňaní formulárov alebo pri použití nákupného košíka, ale len po dobu trvania návštevy na danej Internetovej stránke;
Authentication cookies: slúžia na Vašu identifikáciu po dobu trvania návštevy, akonáhle sa prihlásite;
Security cookies: slúžia na prevenciu zneužitia počas prihlásenia.
Výkonnostné cookies sa používajú na zlepšenie fungovania Internetových stránok. Tieto cookies zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci tieto Internetové stránky používajú, napr. na ktoré stránky návštevníci chodia najčastejšie a či z Internetových stránok dostávajú chybové hlásenia. Tiež nám dovoľujú zaznamenávať a počítať počet návštevníkov internetových stránok, čo nám umožňuje sledovať, akým spôsobom návštevníci tieto internetové stránky používajú. Tieto cookies nezhromažďujú informácie, ktoré by umožnili osobnú identifikáciu používateľa. Informácie zhromaždené pomocou týchto cookies sú súhrnné a anonymné.
Funkčné cookies uľahčujú ovládanie a vylepšujú funkcie Internetových stránok. Používajú sa na aktiváciu konkrétnych funkcií Internetových stránok (napr. prehrávanie videí) a ich nastavení podľa Vašich volieb (napr. jazyk), s cieľom vylepšiť Vašu skúsenosť s Internetovými stránkami. Zároveň funkčné cookies slúžia na zapamätanie si Vašich preferencií pri ďalšej návšteve Internetových stránok. Nezhromažďujú ale informácie, ktoré by Vás dokázali identifikovať.
Cielené a reklamné (profilovacie) cookies sa používajú na sledovanie preferencií, ktoré odhalíte prostredníctvom používania Internetových stránok, a za účelom zasielania reklamných správ v súlade s týmito preferenciami.
3.4 Jednotlivé druhy cookies je samozrejme možné rôzne kombinovať.

4. Cookies tretích strán

4.1 Miele integruje do tejto Internetovej stránky tiež obsah tretích strán. Napr. integráciu služieb Facebooku alebo videa na YouTube. Pokiaľ ste sa rozhodli odvolať svoj súhlas s použitím cookies, budú Vám k dispozícii len tie funkcie našej Internetovej stránky, ktoré Vám môžeme zabezpečiť bez použitia týchto cookies. V takom prípade Vám oblasti Internetovej stránky, ktoré potenciálne ponúkajú technickú možnosť integrácie obsahu tretích strán a nastavenia cookies tretích strán, nie sú k dispozícii.

5. Nastavenia prehliadača

5.1 Väčšina internetových prehliadačov v pôvodnom nastavení súbory cookies prijíma. Používateľ však môže nastavenia svojho prehliadača zmeniť a cookies odmietnuť a odobrať. Konkrétny postup sa v jednotlivých prehliadačoch líši, ďalšie informácie preto nájdete v nápovede svojho prehliadača. Pre najrozšírenejšie prehliadače to sú:

Chrome – https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security
Safari O S X – https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_GB&viewlocale=cs_CZ
Opera – https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari iOS – https://support.apple.com/cs-cz/HT201265
5.2 Odmietnutie alebo odobratie súborov cookies môže viesť k nesprávnej funkcii Internetových stránok alebo niektorých jej služieb a môže mať nepriaznivý vplyv na Váš používateľský dojem. Oblasti Internetových stránok, ktoré by mohli využívať obsah a s ním súvisiace súbory cookies tretích strán, nebudú k dispozícii.

5.3 K dispozícii je tiež mnoho aplikácií tretích strán, ktoré umožňujú blokovať alebo spravovať cookies.

5.4 Môžete tiež vymazať cookies, ktoré boli skôr uložené do Vášho zariadenia, vymazaním histórie prehliadania. Ubezpečte sa, že v prípade, že tak urobíte, je označená možnosť vymazať cookies.

6. Poskytovanie informácií

6.1 Spoločnosť Miele môže poskytnúť informácie získané prostredníctvom Vášho pohybu na Internetových stránkach tretím osobám, a to za účelom spravovania Internetových stránok, či prevádzkovanie marketingovej aktivity v mene spoločnosti Miele.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Spoločnosť Miele je oprávnená tieto Zásady kedykoľvek jednostranne meniť alebo doplňovať. V prípade zmeny týchto Zásad oznámi spoločnosť Miele používateľom tieto zmeny v dostatočnom predstihu a vhodným spôsobom tak, aby sa s nimi používatelia mali objektívnu možnosť zoznámiť.

Zásady v tomto znení sú platné a účinné od 25. 5. 2018.