Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

Článok I. Vymedzenie pojmov
 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je DESIGNO HAUSTECHNIK, s.r.o., so sídlom Mirka Nešpora 21, 080 01 Prešov.[1]
 2. Predávajúcim je DESIGNO HAUSTECHNIK, s.r.o., so sídlom Mirka Nešpora 21, 080 01 Prešov.[2]
 3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope eshop.mielecenterpresov.sk je DESIGNO HAUSTECHNIK, s.r.o., so sídlom Mirka Nešpora 21, 080 01 Prešov.[3]
 4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril záväznú objednávku. Pre účely zákona, najmä zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov a služieb na diaľku prostredníctvom elektronického zariadenia.
 6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu, ktoré je možné objednať (majú uvedenú cenu a táto nie nulová).
 7. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie, pokiaľ je nesporné, že predávajúci komunikuje s kupujúcim alebo ním oprávnenou osobou.
 8. Na vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý vznikol inak ako prostredníctvom elektronických zariadení na diaľku a nejedná sa o vzťah medzi poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a príjemcom služieb informačnej spoločnosti sa tieto všeobecné obchodné podmienky uplatnia iba v nevyhnutnom rozsahu, ktorý zodpovedá právnym predpisom a logickému usporiadaniu veci, pokiaľ medzi nimi nebolo dohodnuté inak.
 9. Žiadosť o rezerváciu predstavuje právne nezáväzné a časovo obmedzené vyhradenie si určitého dostupného tovaru (t.j. ktorý je „skladom“) z aktuálnej ponuky predávajúceho zverejnenej na stránkach jeho e-shopu, s možnosťou prevzatia a platby výlučne osobne na výdajnom mieste, pri ktorom nedochádza k objednávke a kupujúci sa tým ani inak nezaväzuje kúpiť si alebo prevziať rezervovaný tovar a to v prípade ak ako spôsob dopravy zvolí „osobne na predajni – rezervácia tovaru“. Žiadosť o rezerváciu možno vykonať i opakovane. Predávajúci bezodplatne a po obmedzenú dobu takto rezervovaný tovar pre kupujúceho na predajnom mieste podrží bez toho, aby žiadosť o rezerváciu akceptoval (nedochádza tak k dojednávaniu, ani k uzatvoreniu obchodu), čím kupujúcemu poskytuje možnosť zvážiť kúpu rezervovaného tovaru. Kupujúci je oprávnený žiadosť o rezerváciu kedykoľvek zrušiť. Predávajúci je oprávnený žiadosť o rezerváciu zrušiť, ak nie je schopný zabezpečiť alebo podržať na predajnom mieste kupujúcim rezervovaný tovar. K zániku rezervácie dochádza automaticky, márnym uplynutím doby rezervácie. Celý obchod (vrátanie vykonania právne záväzného návrhu na kúpu rezervovaného tovaru kupujúcim, jeho akceptácia predávajúcim, zaplatenie a prevzatie rezervovaného tovaru) sa uskutočňuje výlučne osobne, na predajnom mieste (v tzv. „kamennej predajni“). Na obchod, podkladom ktorého bola žiadosť o rezerváciu, sa tieto obchodné podmienky nevzťahujú, nakoľko ten sa uskutočňuje osobne na predajnom mieste.
  Článok II. Cena
 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare a službách sú konečné vrátane 10% resp. 20 % DPH[4].
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.
 3. Ceny ponúkaného sortimentu v e-shope môžu byť odlišné od cien sortimentu na predajnom mieste predávajúceho.
  Článok III. Objednávka
 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho odoslania predávajúcemu. Pre správne a riadne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb. Objednávka sa jej odoslaním stáva pre kupujúceho záväznou, teda je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim.
 3. Kupujúcemu je po odoslaní objednávky v e-shope automaticky generovaný a odoslaný informačný e-mail o tom, že predávajúcemu bola e-shopom doručená objednávka kupujúceho na spracovanie. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 5. tohto článku.
 4. V prípade ak je kupujúci vyzvaný k úhrade zálohy resp. zálohovej platby alebo si zvolí platbu prevodom na účet, teda akýkoľvek iný spôsob platby, pri ktorom poukazuje peňažné prostriedky pred dodaním tovaru alebo poskytnutím služby, je povinný túto platbu uskutočniť v lehote stanovenej dodávateľom. V prípade ak v uvedenej dobe splatnosti nebude pripísaná úhrada na účet dodávateľa, predávajúci môže takúto objednávku stornovať pre nesplnenie povinností kupujúceho uhradiť zálohu alebo neuhradenie platby vopred.
 5. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je elektronická správa predávajúceho odoslaná na e-mailovú adresu kupujúceho alebo krátka textová správa odoslaná na mobilné telefónne číslo kupujúceho, ktoré kupujúci uviedol v jeho objednávke s informáciou v akom rozsahu je akceptácia objednávky kupujúceho nesporná. Elektronická správa predávajúceho, ktorou sa objednávku kupujúceho nepotvrdzuje, zamieta alebo odmieta, resp. inak zreteľne neakceptuje je odmietnutie objednávky kupujúceho.
 6. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže predávajúci objednávku stornovať o čom kupujúceho informuje. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail, telefonický kontakt alebo nesprávna resp. neexistujúca adresa. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný predávajúci vrátiť do 14 dní v prípade zrušenia a alebo stornovania objednávky.
 7. V prípade ak kupujúci vykoná rezerváciu tovaru v takom prípade nevzniká záväzná objednávka a ani návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Predávajúci oznámi kupujúcemu možnosť prevzatia si rezervovaného tovaru, pričom táto rezervácia je platná 3 pracovné dni a táto začína plynúť od tohto oznámenia prostredníctvom e-mailu alebo SMS správy, a ak nebude v uvedenej lehote prevzatá, rezervácia zaniká. Kupujúci má možnosť modifikovať akékoľvek položky rezervácie alebo ich odmietnuť a to aj z časti. V tomto prípade prechádza vlastnícke právo na kupujúceho momentom zaplatenia za tovar a zmluva vzniká až samotným nákupom v predajni predávajúceho.
  Článok IV. Platobné podmienky
 1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
 
  1. platba prostredníctvom platobnej brány GP webpay (UniCredit)
  2. platba vopred bankovým prevodom, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet
  3. platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet
  4. platbu na základe darčekového poukazu.
 1. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim.
 2. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.
 3. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
  1. zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
  2. zľavu za opakovaný nákup,
  3. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,
 4. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.
  Článok V. Dodacie podmienky
 1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
 2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťou čiastočných dodávok.
 4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
 1. Geis SK, s.r.o., so sídlom Trňanská 6, 960 01 Zvolen,
 2. Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., Technická 7, 82104 Bratislava
 3. osobne na predajni, Miele Center Prešov, Volgogradská 9/B, 080 01 Prešov
 4. vlastnou dopravou predávajúceho
  Článok VI. Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb[5]
 1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné na územie SR účtujeme:
  1. pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu
 
 •               do 5kg váhy tovaru – 4,20 € s DPH
 • do 15kg váhy tovaru – 7,00 € s DPH
 • nad 100€ s DPH hodnoty tovaru – 0,00 € s DPH
 
 1. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
 
 1. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.
  Článok VII. Prevod vlastníckeho práva
 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom prevzatia veci od predávajúceho alebo dopravcu.
  Článok VIII. Storno kúpnej zmluvy
 1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.
  Článok IX. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa
 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona, pre ostatné prípady sa uplatňuje ods. 2 alebo 3 Zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho počas jeho prevádzkových hodín alebo toto odstúpenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch, prípadne takéto uplatnenie práva je možné uplatniť aj v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, zásielka nebude prevzatá.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Poznámka k bodu 6. - medzi tieto sa zaraďuje napríklad tovar zhotovený na základe požiadaviek spotrebiteľa, tovar ktorý nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť ak bol zabalený a tento obal bol porušený, predaj záznamov ak bol ich ochranný obal porušený a podobne, pričom aktuálne znenie je dostupné v platnom zákone uvedenom v tomto bode.
 7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
  Článok X. Práva a povinnosti zmluvných strán
 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
  1. prevziať objednaný tovar, tým nie je dotknuté právo na odstúpenie od zmluvy,
  2. zaplatiť za tovar alebo službu dohodnutú odplatu predávajúcemu,
  3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 3. Predávajúci je povinný:
  1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  2. zabezpečiť aby ponúkaný tovar spĺňal právne predpisy platné v SR,
  3. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.
    Článok XI. Ochrana osobných údajov  
 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
 4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
 1. právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 2. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
 3. právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
 4. právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
 5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
 6. právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
 7. právo na prenosnosť osobných údajov,
 8. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
 1. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, login, informácie o objednanom tovare[6], ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.
 
 1. Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727 / pricemania.sk so službou Hodnotenie obchodu, spoločnosť Pricemania s. r. o., so sídlom Karpatská 6, 811 05 Bratislava, IČO: 43860599[7], aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.
 
 1. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.
 2. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.
 3. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
 4. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
 5. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.
 6. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.
      Článok XII. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru
 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
 2. Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
 3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.
  Článok XIII. Záverečné ustanovenia
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.
 4. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim, ako aj sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 6. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 7. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 18/2018 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 8. V prípade uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s inými podmienkami, majú podmienky uvedené v zmluve prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 9. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 4. februára 2021.
[1] Osoba, ktorá prevádzkuje internetovú stránku a je správcom jej obsahu, zvyčajne sú osoby v bodoch 1., 2. a 3- totožné. [2] Osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (osoba, ktorá vystavuje faktúry, objednávky..) [3] Dodávateľom je osoba, ktorá priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodala tovar (osoba od ktorej bol zaslaný tovar) [4] Neplatiteľ DPH vymaže „vrátane 20 % DPH.“ a odsek bude v znení – Všetky uvádzané ceny pri tovare a službách sú konečné. Nie sme platitelia DPH. [6] Uvádzate rozsah osobných údajov, ktoré požadujete aby SPOTREBITEĽ vyplnil na stránke. IČO, DIČ.. nie sú osobnými údajmi. [7] uveďte konkrétnu spoločnosť a názov portálu

Záručné podmienky a reklamačný poriadok, Miele Center Prešov

Záručné podmienky a reklamačný poriadok, Miele Center Prešov
1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Záručné podmienky a reklamačný poriadok (ďalej len „Reklamačný poriadok“) upravujú spoločné pravidlá a podmienky pre uplatnenie nárokov Zákazníka zo zodpovednosti Predávajúceho za vady Tovaru a nárokov Zákazníka zo záruky za akosť Tovaru, ktorú Predávajúci poskytuje (ďalej len „Reklamácia“).

1.2 Týmto Reklamačným poriadkom sa riadia všetky Reklamácie Tovaru, ktorý bol zakúpený výhradne u Predávajúceho na území Slovenskej republiky v jeho predajni, prostredníctvom E-shopu, či na základe ponuky navrhnutej mimo priestorov určených na podnikanie Predávajúceho, a ďalej Cudzie reklamácie výrobkov značky Miele nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, ktoré boli zakúpené u autorizovaného distribútora v Slovenskej republike, či v niektorom z členských štátov Európskej únie, Nórska či Švajčiarska a Predávajúci Reklamáciu na základe dohody s vlastníkom výrobku podľa § 625 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“) prijal na vybavenie.

1.3 Zákazník uznáva tento Reklamačný poriadok za záväzný a berie na vedomie, že je neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim a Zákazníkom a platí v plnom rozsahu, ibaže sa Predávajúci a Zákazník písomne ​​dohodnú na niektorých podmienkach inak. V takom prípade má odlišné znenie Zmluvy pred týmto Reklamačným poriadkom prednosť.

1.4 Tento Reklamačný poriadok je platný od 1. 9. 2018. Predávajúci je oprávnený tento Reklamačný poriadok jednostranne zmeniť či zrušiť. Zmeneným reklamačným poriadkom sa riadia právne vzťahy uzatvorené po dni účinnosti zmeneného Reklamačného poriadku.

1.5 Právne otázky ktoré nie sú upravené týmto Reklamačným poriadkom, ani Zmluvou, sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka a v prípade Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, tiež zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“).

2. Vymedzenie pojmov

2.1 „Predávajúcim“ sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie spoločnosť Miele Center Prešov, so sídlom Plynárenská 1, Bratislava 821 09, IČO: 35 872 161, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 30292/B.

2.2 „Zákazníkom“ sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie každá osoba, a to fyzická, ako aj právnická, ktorá si u Predávajúceho na území Slovenskej republiky zakúpila Tovar, ktorý je predmetom Reklamácie (ďalej len „Tovar“).

2.3 „Zmluvou“ sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie kúpna alebo iná zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Zákazníkom, na základe ktorej bol Predávajúcim Zákazníkovi dodaný Tovar.

2.4 „Vadou“ sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie akýkoľvek nedostatok Tovaru v množstve, akosti a vyhotovení dohodnutom v Zmluve, ktorý Zákazník Predávajúcemu vytýka. Za Vadu Tovaru sa považuje tiež plnenie inej veci a chyby v dokladoch.

2.5 „Kúpnou cenou“ sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie cena Predmetu reklamácie, vrátane všetkých daní a poplatkov.

2.6 „E-shopom“ sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie internetový obchod dostupný pre Predávajúceho na internetových stránkach mielecenterpresov.sk.

2.7 „Cudzou reklamáciou“ sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie Predávajúcim prijatá reklamácia výrobku značky Miele, zakúpeného u iného autorizovaného distribútora Predávajúceho, než je Predávajúci, a to na území Slovenskej republiky, ako aj v jednom z členských štátov Európskej únie, Nórsku, či Švajčiarsku (ďalej len „Distribútor“).

3. Uplatnenie Reklamácie

3.1 Zákazník je povinný uplatniť Reklamáciu u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po zistení Závady, a to na telefónnej linke: 051/7495041. Zákazník je povinný oznámiť Predávajúcemu všetky relevantné údaje týkajúce sa ním zistenej Vady a jej popis tak, aby mohla byť Reklamácia posúdená pracovníkom Predávajúceho.

3.2 Predávajúci vyšle na Zákazníkom oznámenú adresu technika, ktorý Tovar skontroluje, stanoví príčinu Vady a v prípade, že zistí, že sa jedná o Vadu, ktorú možno odstrániť v rámci Reklamácie, túto Vadu bezplatne odstráni. V prípade, že Vadu nie je možné odstrániť bezprostredne pri jej zistení technikom, bude Zákazník telefonicky informovaný o termíne odstránenia Vady ihneď po tom, keď bude tento Predávajúcim stanovený. Technik Predávajúceho je povinný o kontrole Tovaru spísať so Zákazníkom servisný výkaz, v ktorom bude uvedený dátum uplatnenia Reklamácie u Predávajúceho, čo je obsahom Reklamácie, servisným technikom zistená Vada Tovaru a Zákazníkom požadovaný spôsob vybavenia Reklamácie. Ako náhle je Vada technikom odstránená, je povinný Zákazníkovi potvrdiť dátum a spôsob vybavenia Reklamácie, vrátane vydania potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia Reklamácie.

3.3 Zákazník je tiež oprávnený Tovar zaslať Predávajúcemu na adresu sídla Predávajúceho. Tovar musí byť dôkladne zabezpečený tak, aby pri jeho preprave nedošlo k jeho poškodeniu či znehodnoteniu, a zásielku s Tovarom odporúčame označiť nápisom „REKLAMÁCIA“. Spolu s Tovarom je Zákazník povinný zaslať Predávajúcemu tiež dodané príslušenstvo, kópiu dokladu o kúpe Tovaru, podrobný opis Vady a svoje kontaktné údaje. Zákazník je tiež povinný uviesť spôsob, akým požaduje Reklamáciu vybaviť. V prípade, že bol Tovary minulosti už reklamovaný, zašle Zákazník Predávajúcemu tiež kópiu dokladu o predchádzajúcom spôsobe vybavenia Reklamácie.

3.4 Akonáhle Predávajúci obdrží od Zákazníka Reklamáciu, je povinný Zákazníka o tejto skutočnosti písomne ​​informovať a zaslať mu písomné potvrdenie o tom, kedy Reklamáciu uplatnil a čo je jej obsahom, Zákazníkom požadovaný spôsob vybavenia Reklamácie a spôsob akým bude Zákazník informovaný o jej vybavení, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia Reklamácie. Predávajúci je tiež povinný Zákazníkovi písomne ​​potvrdiť spôsob vybavenia Reklamácie a dobu jej trvania.

3.5 Tovar bude Predávajúcim testovaný len na Vadu uvedenú Zákazníkom.

4. Odmietnutie Reklamácie Predávajúcim

4.1 Predávajúci nezodpovedá za bežné opotrebovanie Tovaru.

4.2 Zákazník nie je oprávnený reklamovať Vady:

o ktorých pred prevzatím Tovaru vedel alebo o nich s prihliadnutím na okolnosti uzatvorenia Zmluvy musel vedieť;
ktoré sám spôsobil, resp. ich spôsobili osoby, za ktoré Zákazník zodpovedá alebo osoby, ktoré boli Zákazníkom poverené vykonaním úloh v súvislosti so Zmluvou;
ktoré boli spôsobené chybným alebo nevhodným zaobchádzaním v rozpore s návodom na použitie, nevhodným skladovaním, nadmerným zaťažením, prirodzeným opotrebovaním alebo z dôvodu vplyvov vyvolaných vyššou mocou alebo prírodnými živlami;
vzniknuté mechanickým poškodením Tovaru;
spôsobené elektrickým prepätím v rozvodnej sieti (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje);
vzniknuté používaním Tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi nezodpovedajú prostrediu, ktoré je priamo Predávajúcim alebo výrobcom určené;
vzniknuté v dôsledku neodbornej inštalácie, zaobchádzaniu, obsluhy, alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar;
vzniknuté nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami;
vzniknuté prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov;
vzniknuté úpravami vykonanými Zákazníkom (nátery, ohýbanie a pod.);
v prípade, že pri predchádzajúcej oprave alebo zmene Predmetu reklamácie boli použité iné ako originálne náhradné diely Predávajúceho a príslušenstvo, ktoré nebolo Predávajúcim odsúhlasené;
4.3 Predávajúci má právo odmietnuť prijatie Tovaru k Reklamácií v prípadoch, keď Tovar alebo jeho súčasti nie sú v stave, ktorý je v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.

4.4 Všetky reklamačné nároky Zákazníka tiež zanikajú v okamihu, kedy dôjde bez predošlého súhlasu Predávajúceho k zmenám alebo iným zásahom na Tovare.

5. Vybavenie reklamácie

5.1 Ak je Vada Tovaru podstatným porušením Zmluvy, má Zákazník právo:

na odstránenie Vady dodaním novej veci bez Vady alebo dodaním chýbajúcej veci;
na odstránenie Vady opravou veci;
na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
odstúpiť od zmluvy.
5.2 Ak je Vada nepodstatným porušením Zmluvy, má Zákazník právo na jej odstránenie, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak neodstráni Predávajúci Vadu včas alebo Vadu odmietne odstrániť, môže Zákazník požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Zákazník zmeniť bez súhlasu Predávajúceho.

5.3 Ak je Predmetom reklamácie Tovar predávaný za nižšiu cenu alebo ak je Predmetom reklamácie použitá vec, má Zákazník namiesto práva na výmenu Tovaru nárok na primeranú zľavu z Kúpnej ceny.

5.4 Zákazník, ktorý Predmet reklamácie zakúpil ako spotrebiteľ (ďalej len „Zákazník – spotrebiteľ“) a dodaný tovar nie je pri prevzatí v súlade s § 619 Občianskeho zákonníka, má Zákazník – spotrebiteľ okrem práv uvedených v bodoch 5.1 a 5.2 aj právo požadovať dodanie nového Tovaru bez Vady, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu Vady neprimerané. Pokiaľ sa ale Vada týka len súčasti veci, môže Zákazník – spotrebiteľ požadovať len výmenu tejto súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od Zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu Vady neúmerné, najmä ak možno Vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Zákazník – spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie Vady. Právo na dodanie nového Tovaru, alebo výmenu jeho súčasti má Zákazník – spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej Vady Tovaru, ak nemôže napriek oprave Tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt Vady na Tovare alebo pre väčší počet Vád. V takom prípade má Zákazník – spotrebiteľ právo odstúpiť od Zmluvy. Ak Zákazník – spotrebiteľ neodstúpi od Zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového Tovar bez Vady, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu vadného Tovaru, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Zákazník – spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať nový Tovar bez Vady, vymeniť jeho súčasť alebo ho opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by vykonanie nápravy Zákazníkovi – spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

5.5 Zákazník Tovaru oznámi Predávajúcemu, aké právo z Reklamácie si uplatňuje pri oznámení Vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení Vady. Vykonanú voľbu Zákazník nemôže zmeniť bez súhlasu Predávajúceho; to neplatí, ak Zákazník žiadal nápravu Vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak Predávajúci neodstráni Vady v primeranej lehote alebo ak oznámi Zákazníkovi, že Vady neodstráni, môže Zákazník požadovať namiesto odstránenia Vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak si Zákazník neuplatní svoje právo podľa tohto odseku Reklamačného poriadku včas, má iba práva stanovené týmto Reklamačným poriadkom v prípade existencie Vady, ktorá zakladá nepodstatné porušenie zmluvy.

5.6 Predávajúci je povinný o Reklamáciu rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 (slovom: troch) pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu Vady.

5.7 Reklamácia vrátane odstránenia Vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, ak sa Predávajúci so Zákazníkom nedohodne na dlhšej lehote. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

5.8 V prípade, že kupujúci je podnikateľ, Predávajúci sa zaväzuje rozhodnúť o reklamácii v lehote 45 (slovom: štyridsaťpäť) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.9 V prípade oprávnenej Reklamácie má Zákazník právo na náhradu nákladov spojených s Reklamáciou.

5.10 Lehota pre vybavenie Reklamácie neplynie v prípade, že Predávajúci nedostal spolu s Predmetom reklamácie všetky požadované doklady a príslušenstvo.

5.11 Po vybavení Reklamácie Predávajúci upozorní Zákazníka na jej vybavenie telefonicky, prípadne e-mailom. Ak bol Predmet reklamácie zaslaný Zákazníkom Predávajúcemu prepravnou službou, bude po vybavení Reklamácie na náklady Predávajúceho zaslaný späť na adresu Zákazníka.

5.12 Zákazník je povinný prevziať si Predmet reklamácie do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa, kedy mala byť Reklamácia najneskôr vybavená, po tejto dobe je Predávajúci oprávnený účtovať si primerané skladné, či Tovar svojpomocne na účet Zákazníka predať, to neplatí ak Zákazník uplatnil reklamáciu a tovar zaslal predávajúcemu.

6. Vybavenie Cudzej reklamácie

6.1 Predávajúci nie je povinný prijať k vybaveniu Cudzie reklamácie; to neplatí, ak bol predávajúci v súlade s § 625 Občianskeho zákonníka uvedený Distribútorom ako subjekt určený na opravu vadného výrobku.

6.2 Vlastník výrobku uplatňujúci si u Predávajúceho Cudziu reklamáciu má voči Predávajúcemu nárok iba na odstránenie Vady opravou výrobku. Predávajúci v takomto prípade posudzuje oprávnenosť Cudzej reklamácie podľa pravidiel uvedených v tomto Reklamačnom poriadku, k bonusom a k predĺženiu záruk poskytnutých Distribútorom pritom neprihliada. V prípade, že vlastník výrobku požaduje vybavenie Cudzej reklamácie výrobku zakúpeného u zahraničného Distribútora v niektorom z členských štátov Európskej únie, Nórsku či Švajčiarsku, posudzuje sa oprávnenosť Cudzej reklamácie podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a podľa tohto Reklamačného poriadku.

6.3 V prípade, že vlastník výrobku uplatňujúci si Cudziu reklamáciu požaduje jej vybavenie inak, než odstránením Vady, prípadne Predávajúci zistí, že Vadu nie je možné odstrániť opravou chybného výrobku, alebo Predávajúci odmietne Cudziu reklamáciu uznať, je vlastník chybného výrobku povinný obrátiť so svojím nárokom priamo na Distribútora.

6.4 Práva a povinnosti ustanovené týmto Reklamačným poriadkom pre Zákazníka, platia rovnako pre vlastníka tovaru uplatňujúceho si Cudziu reklamáciu primerane.

Miele Servis Certifikát

Podmienky platnosti a použitia Miele Servis Certifikátu
1. Úvodné ustanovenie

1.1 Tieto podmienky platnosti a použitia Miele Servis Certifikátu (ďalej len „Podmienky“) upravujú podmienky predĺženej záruky, ktorú Zákazníkom poskytuje spoločnosť DESIGNO HAUSTECHNIK s.r.o., IČO: 45 575 827, so sídlom Mirka Nešpora 21, 080 01 Prešov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č. 23139/P. Aj keď tento dokument používa v súvislosti s Miele Servis Certifikátom pojem Predĺžená záruka, podmienky Predĺženej záruky a zákonnej záruky sa odlišujú, pričom podmienky, obsah a rozsah Predĺženej záruky a s tým súvisiace povinnosti Predávajúceho sa riadia výlučne týmito Podmienkami.

2. Vymedzenie pojmov

2.1 „Predávajúcim, prevádzkovateľom internetového obchodu a dodávateľom“ sa na účely týchto Podmienok rozumie spoločnosť DESIGNO HAUSTECHNIK s.r.o., IČO: 45 575 827, so sídlom Mirka Nešpora 21, 080 01 Prešov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č. 23139/P.

2.2 „Autorizovaným predajcom“ sa na účely týchto Podmienok rozumie Predávajúcim schválený predajca Tovaru, ktorý je na území Slovenskej republiky oprávnený Tovar Zákazníkom ponúkať na kúpu, a ktorý je zároveň v zozname Autorizovaných predajcov dostupnom na internetových stránkach www.miele.sk.

2.3 „Zákazníkom“ sa na účely týchto Podmienok rozumie každá fyzická osoba – spotrebiteľ, ktorá si u Predávajúceho, alebo u Autorizovaného predajcu na území Slovenskej republiky zakúpila Tovar a ktorej definícia vyplýva zo Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

2.4 „Tovarom“ sa na účely týchto Podmienok rozumejú všetky prístroje a výrobky, ktoré Predávajúci či Autorizovaný predajca ponúka na kúpu.

2.5 „Zmluvou“ sa na účely týchto Podmienok rozumie kúpna alebo iná zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Zákazníkom, či Autorizovaným predajcom a Zákazníkom, na ktorej základe bol Predávajúcim Zákazníkovi predaný tovar.

2.6 „Vadou“ sa na účely týchto Podmienok rozumie akákoľvek porucha či chyba Tovaru, ktorú Zákazník Predávajúcemu vytýka, a za ktorú zodpovedá predávajúci v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka o zodpovednosti za vady predanej veci, ak tieto Podmienky neustanovujú inak.

2.7 „Kúpnou cenou“ sa na účely týchto Podmienok rozumie cena Tovaru vrátane všetkých daní a poplatkov.

3. Miele Servis Certifikát

3.1 Predĺžená záruka (ďalej len „Predĺžená záruka“) sa môže poskytnúť na Tovar určený Predávajúcim, ktorý je podľa technickej špecifikácie a návodu na obsluhu určený na používanie v domácnosti. Predĺženú záruku podľa týchto Podmienok nie je možné dohodnúť pre Tovar, ktorý je určený na iný účel, než je používanie v domácnosti, ďalej pre Tovar, ktorý je predávaný ako použitý alebo je predávaný v rámci výpredajovej akcie. Predĺženú záruku ďalej nie je možné dohodnúť pre vysávače, žehliaci systém FashionMaster, zabudovateľné či voľne stojace kávovary, prístroje Ranges, prístroje MasterCool a prístroje Miele Professional. Poskytnutie Predĺženej záruky je spoplatnené, cena služby je uvedená na internetových stránkach www.miele.sk. Zaplatenie poplatku je podmienkou platnosti Predĺženej záruky.

3.2 V prípade, že Predávajúci poskytne Predĺženú záruku a Zákazník splní v týchto Podmienkach stanovené podmienky, predlžuje sa doba, počas ktorej Predávajúci poskytuje záruku za tovar podľa typu certifikátu o dobu 3 (slovami: tri), resp. 8 (slovami: osem) rokov, t.j. Predávajúci poskytuje záruku za Tovar v celkovej dĺžke trvania 5 (slovami: päť), resp. 10 (slovami: desať) rokov. V prípade, ak pôjde o Tovar kúpený Zákazníkom u Autorizovaného predajcu, táto Predĺžená záruka predstavuje osobitnú záruku poskytnutú Predávajúcim po dobu 3 (slovami: tri), resp. 8 (slovami: osem) rokov, ktoré začnú plynúť po uplynutí 2 ročnej zákonnej záruky Autorizovaného predajcu (ustanovenia ods. 3.3 o začatí plynutia zákonnej záruky sa použijú primerane).

3.3 Zákazník, ktorý si k Tovaru kúpi aj službu Predĺženej záruky, získa po registrácii v databáze Predávajúceho podľa čl. 4., ods. 4.5. týchto Podmienok „Miele Servis Certifikát“ (ďalej len „MSC“), ktorý je potvrdením Predĺženej záruky, a v ktorom je vyznačená záručná doba platnosti Predĺženej záruky. Začiatok doby, počas ktorej je Predĺžená záruka platná, nie je určený dňom registrácie Predĺženej záruky, ale je vždy určený dňom začiatku plynutia zákonnej záruky, t.j. dňom odovzdania Tovaru Kupujúcemu, prípadne dňom uvedenia Tovaru do prevádzky v súlade s ustanoveniami § 621 Občianskeho zákonníka. V prípade Tovaru kúpeného u Autorizovaného predajcu platí o plynutí Predĺženej záruky ustanovenie odseku 3.2 vyššie. MSC bude Zákazníkovi doručený podľa voľby Predávajúceho buď v listinnej podobe poštou alebo elektronicky e-mailom.

3.4 Predĺžená záruka podľa MSC sa uplatní výhradne po uplynutí štandardnej (zákonnej) záruky, ktorú Predávajúci, resp. Autorizovaný predajca poskytuje, t.j. v dĺžke 24 mesiacov plynúcej odo dňa v zmysle odseku 3.3 vyššie.

4. Podmienky pre plnenie podľa MSC

4.1 Predĺžená záruka podľa MSC sa vzťahuje iba na tovar uvedený v čl. 3., ods. 3.1. týchto Podmienok zakúpený v predajni Predávajúceho na území Slovenskej republiky alebo prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného na internetových stránkach mielecenterpresov.sk alebo u Autorizovaného predajcu.

4.2 Práva z Predĺženej záruky je možné uplatniť výhradne u Predávajúceho na území Slovenskej republiky, a to na Tovar, ktorý sa na území Slovenskej republiky nachádza.

4.3 Predĺžená záruka podľa MSC je platná výlučne na ten Tovar, ku ktorému bola Zákazníkom zakúpená, a nie je prenosná na iný Tovar. Pri zmene vlastníka Tovaru zostáva Predĺžená záruka podľa MSC v platnosti iba po predchádzajúcom súhlase Predávajúceho.

4.4 Na získanie MSC je Zákazník povinný sa registrovať prostredníctvom predpísaného formulára, ktorý je dostupný na internetových stránkach www.miele.sk, prípadne u Autorizovaného predajcu a splniť ďalšie podmienky ustanovené v týchto Podmienkach, osobitne uhradiť poplatok v zmysle v čl. 3., ods. 3.1. týchto Podmienok. Registráciu je možné uskutočniť v lehote 1 roka odo dňa zakúpenia Tovaru. V prípade, že Zákazník v lehote 1 roku odo dňa zakúpenia Tovaru Predĺženú záruku podľa tohto odseku nezaregistruje, nevzniknú mu žiadne práva z Predĺženej záruky podľa týchto Podmienok.

5. Obsah a rozsah Predĺženej záruky

5.1 Predávajúci sa zaväzuje výlučne odstrániť Vady Tovaru v primeranej lehote opravou alebo výmenou poškodených dielov Tovaru. Všetky náklady spojené s odstránením Vady hradí Predávajúci, ak tieto Podmienky neustanovujú inak. Pôvodné diely a Tovar, ktoré Predávajúci v rámci plnenia z Predĺženej záruky vymenil, prechádzajú do vlastníctva Predávajúceho.

5.2 Plnenie v rámci Predĺženej záruky podľa MSC smie uskutočňovať výlučne servisná služba Predávajúceho. Kontaktné údaje pre objednanie servisnej služby Predávajúceho sú uvedené na internetových stránkach www.miele.sk .

5.3 V prípade, že je Predávajúcim na adresu Zákazníka vyslaný servisný technik a tento nezistí žiadnu Vadu, na ktorej odstránenie sa Predĺžená záruka podľa MSC vzťahuje, je Zákazník povinný uhradiť náklady na výjazd technika a odmenu vo výške jeho pracovného paušálu podľa aktuálne platných sadzieb Predávajúceho dostupných na internetových stránkach www.miele.sk. V prípade, že je vadný tovar Zákazníkom zaslaný Predávajúcemu na jeho adresu, či adresu jeho prevádzky, a Predávajúci nezistí žiadnu Vadu, na ktorej odstránenie sa Predĺžená záruka podľa MSC vzťahuje, nemá Zákazník nárok na náhradu nákladov spojených s uplatnením práv z Predĺženej záruky a náklady na doručenie Tovaru späť na adresu Zákazníka nesie Zákazník. V takom prípade bude Tovar zaslaný Zákazníkovi späť na jeho adresu na dobierku, kedy na úhradu dobierky bude určená cena poštovného a cena dobierky, ktorú Predávajúci uhradil dopravcovi.

5.4 V prípade, že by oprava Tovaru bola nehospodárna alebo nemožná, vyhradzuje si Predávajúci právo namiesto opravy Vady vrátiť Zákazníkovi Kúpnu cenu Tovaru zníženú o čiastku zodpovedajúcu opotrebeniu a veku Tovaru (ďalej len „Pomerná časť kúpnej ceny“). Konečnú čiastku, ktorá bude Zákazníkovi vyplatená, určuje Predávajúci.

5.5 Predĺžená záruka sa nevzťahuje na príslušenstvo Tovaru ani na materiál, ktorý podlieha rýchlemu opotrebeniu.

5.6 V prípade, že Tovar je Zákazníkom reklamovaný v rámci Predĺženej záruky, určuje spôsob vybavenia reklamácie Predávajúci. Zákazník nie je oprávnený odmietnuť odstránenie Vady opravou a požadovať okamžité vrátenie pomernej časti Kúpnej ceny.

6. Obmedzenie Predĺženej záruky

6.1 Predĺžená záruka sa nevzťahuje na Vady, najmä pokiaľ:

a. vznikli následkom chybného umiestnenia alebo inštalácie Tovaru, napr. nedodržaním platných bezpečnostných predpisov alebo písomného návodu na obsluhu, inštaláciu a montáž,

b. bol Tovar používaný spôsobom odporujúcim stanovenému účelu a nesprávne obsluhovaný alebo zaťažovaný napr. používaním nevhodných pracích a umývacích prostriedkov alebo chemikálií,

c. bol Tovar zakúpený alebo iba používaný na území iného štátu než je Slovenská republika,

d. boli spôsobené vonkajšími vplyvmi ako prepravou, nárazom alebo úderom, poveternostnými vplyvmi alebo inými prírodnými javmi,

e. boli na Tovare uskutočnené opravy alebo zmeny neautorizovanými servisnými službami,

f. boli pri predchádzajúcej oprave alebo zmene Tovaru použité iné než originálne náhradné diely Predávajúceho a príslušenstvo, ktoré nebolo Predávajúcim odsúhlasené,

g. sa jedná o rozbité sklo alebo chybnú žiarovku,

h. vznikli kolísaním prúdu a napätia prekračujúcim výrobcom udané tolerančné medze,

i. bola zanedbaná údržba a čistenie podľa návodu na obsluhu,

j. vznikli používaním Tovaru na profesionálne účely či na podnikateľskú činnosť.

7. Ochrana osobných údajov

7.1 Predávajúci je oprávnený spracovávať osobné údaje dotknutých osôb za podmienok stanovených zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon“) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len ako „Nariadenie“).

Spracovávanie osobných údajov na účely Predĺženej záruky

7.2 Zákazník berie na vedomie, že Predávajúci, ako prevádzkovateľ osobných údajov, je oprávnený spracovávať osobné údaje Zákazníka na účely Predĺženej záruky v rozsahu údajov uvedených v registračnom formulári MSC. Predávajúci je oprávnený tieto údaje spracovávať automatizovane aj manuálne.

7.3 Osobné údaje Zákazníka sú uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu na účely Predĺženej záruky.

Spracovávanie osobných údajov za účelom priameho marketingu

7.4 Zákazník berie na vedomie, že v zmysle článku 6 ods. f) Nariadenia je predávajúci oprávnený spracúvať osobné údaje na účel priameho marketingu, a teda ponúkanie vlastných podobných tovarov a služieb prostredníctvom elektronickej pošty osobám, ktorých osobné údaje prevádzkovateľ získal v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb.

7.5 Predávajúci je oprávnený sprístupniť osobné údaje za účelom priameho marketingu inému prevádzkovateľovi v prípade splnenia podmienky existencie právneho základu spracúvania osobných údajov podľa článku 6 Nariadenia na strane tohto prevádzkovateľa.

7.6 Ďalej Zákazník berie na vedomie, že sa v súlade s §62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z., o elektronických komunikáciách na účel priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb nevyžaduje predchádzajúci súhlas príjemcu elektronickej pošty, teda Zákazníka, ktorého informácie na doručovanie elektronickej pošty Predávajúci získal v súvislosti s predajom tovaru a služieb. Zákazník má právo kedykoľvek bezplatne odmietnuť zasielanie takejto pošty kontaktovaním Predávajúceho na adrese DESIGNO HAUSTECHNIK s.r.o., Mirka Nešpora 21, 080 01 Prešov alebo info@mielecenterpresov.sk.

Práva Zákazníka vo vzťahu k osobným údajom

7.7 Zákazník má v súlade s článkom 15 Nariadenia právo požiadať Predávajúceho o informáciu o tom, či Predávajúci spracúva osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, za akým účelom sú jeho osobné údaje spracúvané, akým príjemcom boli alebo budú osobné údaje poskytnuté. V prípade žiadosti o informáciu zo strany Zákazníka je Predávajúci povinný poskytnúť Zákazníkovi kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré Zákazník požiada, môže Predávajúci účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

7.8 Zákazník má právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, zo strany Predávajúceho bez zbytočného odkladu ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

7.9 Zákazník má taktiež právo na vymazanie osobných údajov, v prípade splnenia niektorej z podmienok uvedených v článku 17 Nariadenia, napríklad osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo inak spracúvali alebo ak boli osobné údaje spracúvané nezákonne. Ďalej má Zákazník právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov podľa podmienok stanovených Nariadením. Rovnako má Zákazník právo namietať spracúvanie jeho osobných údajov, po ktorej námietke Predávajúci nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Zákazníka, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

7.10 Predávajúci je v súvislosti s uplatnením vyššie uvedených práv povinný poskytnúť Zákazníkovi bez zbytočného odkladu informáciu o opatreniach, ktoré prijal na základe jeho žiadosti. V prípade, že Predávajúci neprijme opatrenia na základe žiadosti Zákazníka, bezodkladne informuje Zákazníka o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy. Dozorným úradom pre Slovenskú republiku je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.).

8. Platnosť a ukončenie MSC

8.1 Predĺžená záruka trvá iba po dobu uvedenú na potvrdení o MSC. Dobu platnosti MSC nie je možné predĺžiť. Doba trvania Predĺženej záruky sa nepredlžuje o dobu, počas ktorej je Tovar opravovaný.

8.2 MSC je platný iba pre jeden Tovar a nie je prenosný na iný Tovar. V prípade, že bude Zákazníkovi namiesto opravy vrátená pomerná časť kúpnej ceny podľa č. 5., ods. 5.4. týchto Podmienok, stráca MSC platnosť.

8.3 Zákazník môže v lehote 14 dní od získania MSC tento vrátiť bez udania dôvodu späť na adresu sídla Predávajúceho na adresu: DESIGNO HAUSTECHNIK s.r.o., Mirka Nešpora 21, 080 01 Prešov.

8.4 V prípade, že Zákazník v súlade s čl.8, ods. 8.3 týchto Podmienok vráti MSC späť Predávajúcemu, bude cena, uhradená Zákazníkom za poskytnutie Predĺženej záruky, po prijatí MSC späť v sídle Predávajúceho Zákazníkovi bezodkladne vrátená, a to prostredníctvom bezhotovostného prevodu na bankový účet určený Zákazníkom. Zákazník, ktorý vrátil MSC, nemá nárok na to, aby mu bolo poskytnuté plnenie v rámci Predĺženej záruky.

V Prešove dňa 10. 4. 2019

Podmienky záruky na ochranu proti škodám spôsobeným vodou

Podmienky záruky na ochranu proti škodám spôsobeným vodou, Miele Center Prešov
DESIGNO HAUSTECHNIK s.r.o., IČO: 45 575 827, so sídlom Mirka Nešpora 21, 080 01 Prešov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č. 23139/P (ďalej len „Miele“) poskytuje kupujúcemu – popri zákonných a zmluvných právach, ktoré má kupujúci voči predávajúcemu a Miele, a bez obmedzenia takýchto práv – v súlade s nasledujúcimi podmienkami bezplatne záruku v stanovenom rozsahu na nové prístroje pre domácnosť, ktoré sú vybavené systémom ochrany proti nežiaducemu úniku vody (ďalej ako „prístroj/prístroje“):

I. Doba trvania a začiatok záruky proti škodám spôsobeným vodou

1. Záruka proti škodám spôsobeným vodou sa poskytuje na dobu 20 rokov pri používaní prístroja na určený účel.
2. Záručná doba začína plynúť odo dňa kúpy podľa dokladu o kúpe prístroja.

Akýkoľvek záručný/mimozáručný servis prístroja nespôsobuje predĺženie záruky proti škodám spôsobeným vodou.

II. Podmienky záruky proti škodám spôsobeným vodou

1. Prístroj musí byť kúpený prostredníctvom autorizovaného obchodu oprávneného predávať prístroje Miele určeného zo strany Miele alebo priamo od Miele a musí byť používaný v domácnosti.
2. Pre uplatnenie nárokov podľa tejto záruky je nutné predložiť doklad o kúpe.
3. Predpokladom uplatnenia záruky je odborná inštalácia prístroja technikom vyškoleným spoločnosťou Miele, určeným na tieto servisné práce, ktorú skutočnosť musí kupujúci Miele na požiadanie preukázať.

III. Obsah a rozsah záruky proti škodám spôsobeným vodou

1. Miele poskytne kupujúcemu peňažnú náhradu za vecné škody, ktoré mu vzniknú ako priamy následok vady systému ochrany proti nežiaducemu úniku vody z prístroja. Výška náhrady škody sa spravuje aktuálnou hodnotou poškodených vecí v okamžiku vzniku škody.
2. Náhrada škody, ktorú Miele poskytne v rámci záruky proti škodám spôsobeným vodou, sa obmedzuje na čiastku 15.000,00 Eur pre jednu škodovú udalosť.
3. Nároky kupujúceho upravené v tomto článku III týchto podmienok sú jedinými a výlučnými nárokmi kupujúceho zo záruky proti škodám spôsobeným vodou voči Miele a kupujúci nemá žiadne ďalšie nároky voči Miele nad rámec stanovený týmito podmienkami.

IV. Obmedzenie záruky proti škodám spôsobeným vodou

1. Záruka proti škodám spôsobeným vodou nepokrýva škody na systéme ochrany proti nežiaducemu úniku vody a na samotnom prístroji.
2. Záruka sa nevzťahuje na škody, ktorých príčinou je/sú:
a. Chybné umiestnenie alebo inštalácia prístroja, napr. nedodržanie platných bezpečnostných predpisov alebo písomných návodov na použitie, inštaláciu a montáž.
b. Použitie prístroja v rozpore s určeným účelom, ako aj neodborné použitie alebo namáhanie, ako napr. použitie nevhodných umývacích/oplachovacích prostriedkov alebo chemikálií.
c. Obmedzená funkčnosť alebo dokonca nefunkčnosť prístroja alebo jeho časti v dôsledku osobitých technických špecifikácií, ak prístroj nebol kúpený v krajine, v ktorej je umiestnený.
d. Vonkajšie vplyvy, ako napr. prepravné škody, poškodenie úderom alebo nárazom, škody v dôsledku poveternostných vplyvov alebo iných prírodných javov.
e. Uskutočnenie opráv a úprav servisnými službami inými ako vyškolenými a poverenými Miele pre tieto servisné práce.
f. Použitie neoriginálnych náhradných dielov Miele alebo príslušenstva neschváleného spoločnosťou Miele.

V. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje budú spracované v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.